Деинституционализация „Случаят България” – 2017

Ноу-хау център за алтернативни (на институционалните) грижи за деца изучава процеса на ДИ в България от 2013 г насам. В настоящия доклад са представени находките от проведеното качествено изследване за периода 2016 – 2017. Те обобщават споделеното разбиране на участниците в изследването за това какви са резултатите и преживяването на ДИ за децата, за родителите, за професионалистите и системата…

Вижте още

Индивидуализиране на грижата (бр. 14)

Този брой е посветен на „индивидуализирането на грижата“. Фокусът върху тази тема се налага, тъй като резултати от изследвания, консултации и обсъждания между професионалисти показват, че съществува риск от това в новите услуги в общността да се възпроизведе културата на институцията. Това означава, че хората, наети в тях, се отнасят към клиентите си като към…

Вижте още

Проект „Детство за всички“ – закриване на институциите за деца с увреждания – какво постигнахме, какво научихме и какво не успяхме да преодолеем? (бр. 13)

Социалният и медицинският модели за мисленето и практиката в областта на уврежданията представляват два диаметрално противоположни възгледа, които могат да се обобщят чрез въпроса „чий е проблемът за увреждането“ – на индивида с увреждане, или на обкръжението му. В България, както и в много други страни, хора с увреждания и техни роднини въвеждат социалния модел…

Вижте още

Деинституционализация и предизвикателно поведение (бр. 12)

Агресия, предизвикателно поведение, себедеструктивно поведение, клатене… С подобни думи и дефиниции се описва поведението на децата и младите хора, които са в процес на деинституционализация. Докато те живееха в институции, темите за поведението им и неговото овладяване не са били обсъждани в публичното пространство. Това означава, че целта на деинституционализацията започва да се постига –…

Вижте още