Адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход АМБИТ

Адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход АМБИТ

Деца израснали без родителски грижи; деца жертви на насилие (сексуално, физическо, емоционално и/или неглижиране); както и деца, живеещи в ситуация, която представлява риск за тяхното физическо, психологическо или социално развитие, са описани като деца в риск, съгласно Закона за закрила на детето. 

Такива деца често демонстрират множество поведенчески трудности, като например: хиперактивност или крайно пасивно/покорно поведение, авто-агресивно или агресивно поведение, липса на умения за създаване и поддържане на дълготрайни връзки, както и чести емоционални изблици и липса на умения за саморегулация. Тези трудности от своя страна водят до социалното им изключване от страна на техни връстници, както и до липса на интерес към участие в обучителни дейности.

Работата с тези деца изисква комплексна подкрепа, насочена към преодоляване на липсата на умение за изграждане на доверителна връзка, както и към преодоляване на възприятието на децата за света, като изцяло опасен и враждебен. Адаптивният, базиран на ментализация интегриран подход АМБИТ представлява рамка за работа на екипи, работещи с комплексните нужди на такива деца и техните проблеми.

Translate »