История

История на центъра

„Деинституционализация: Случаят България“ (част 3)

Над 150 участници от национално и местно управление, ОЗД и социални услуги, академичната общност, родители и деца.

13625768435_6a06cf1294_k

Картиране (мапинг) на родителския активизъм България

Създаване на карта на родителския активизъм в системата за детски права в България за идентифициране на родители и организации, които ги подкрепят в усилията им да променят системата.

Първо обучение в АМБИТ

Първо обучение на български екипи в Adapative Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT) на „Анна Фройд“ Център за деца и семейства в Лондон за работа на екипи, работещи с комплексните нужди на деца в неравностойно положение и тяхното обкръжение.

13625768435_6a06cf1294_k

„Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Ноу-хау центърът организира международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“. В нея участват над 250 делегати от 31 страни.

13625768435_6a06cf1294_k

Проект FID : „Да изпълним /не/ възможните мечти“

Модел за системна работа по проблема, свързан с липсата на подготовка на децата и младежите, отглеждани в резидентни услуги, както и на непридружените деца-мигранти, за живота след напускане на държавната грижа.

13625768435_6a06cf1294_k

Проект „Светулка“

Проектът за превенция на детския трафик е разработен съвместно със Сдружение „Рефлективно учене България“ и „SOS Детски селища България“ в партньорство с „SOS Детски селища Швеция“.

13625768435_6a06cf1294_k

„Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск“

Инструментът за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск е разработен в партньорство с Министерството на образованието и науката.

13625768435_6a06cf1294_k

МП „Психо-социални интервенции с деца и семейства“

През учебната 2018/2019 г. стартира първият прием за магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ в Нов български университет.

13625768435_6a06cf1294_k

Проект PROFUCE

Проектът e насочен към подобряване на качеството на грижа за непридружените деца мигранти в държавите от Европейския съюз и адресира актуалните предизвикателства, свързани с нарастващия брой и специалната нужда от подкрепа на тези деца.

13625768435_6a06cf1294_k

„Деинституционализация: Случаят България“ (част 2)

Изследването е проведено непосредствено след края на големите проекти, когато ентусиазмът е заменен с изтощителното ежедневие на грижа за вече преместените в новите услуги деца, а очакванията за истинска реформа не са се сбъднали.

13625768435_6a06cf1294_k

„Методика за оценка на потребностите на деца и младежи в конфликт със закона“

Методиката е възложена от Министерство на образованието и е създадена в рамките на проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

6243650056_edf94ee258_o

„Актуализация на учебни програми по социална работа“

Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата в Европа чрез актуализиране на учебните програми по социална работа с осем водещи Европейски университети, финансирано по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

6243650056_edf94ee258_o

Проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил”

Модел за успешно справяне с нарастващите социални проблеми в ромската общност и развитие на общността на базата на научни знания за силните страни на хората, живеещи в квартал „Изток”.

13625768435_6a06cf1294_k

“Система за дете-центриран мониторинг в ДеИ”.

Разработване на мониторингова система за проследяване на ефекта от деинституционализацията върху деца и семейства, основаваща се на дете-центриран подход.

6243650056_edf94ee258_o

„Деинституционализация: Случаят България“

Европейската комисия възлага на Ноу-хау центъра изследване „Деинституционализация – Случаят България“, което описва процесите на закриване на домовете в България в четири региона.

13625768435_6a06cf1294_k

Проект „Завръщане у дома от дома“

Създаване на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца с цел да се подкрепи правителството по отношение на закриване на специализираните институции за деца и съобразяване с индивидуалните нужди и потребности на детето.


Translate »