Кои сме ние

„За да продължат българските професионалисти да споделят опита си от деинституционализацията, те трябва да трупат научни данни за нея в България, да разработят индикатори за оценка на добри практики.“

Изследователска и консултантска организация

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца е част от структурата на Нов български университет и е изследователска и консултантска организация, която работи в подкрепа на правителствената политика по деинституционализацията на децата в България.

Стремим се да подобрим живота на децата, на техните родители и на общностите, в които живеят.

Култура на партньорство

Създаваме култура на партньорство и диалог между всички участници в процеса на трансформиране на грижата за хората. Целим:

 • създаване на знания в партньорство с всички заинтересовани лица,
 • интегриране на знанията (доказателствата) в практиката,
 • създаване и поддържане на култура на учене от променящата се среда,
 • гарантиране на правата на всички участници и повишаване на капацитета на социалните работници и професионалистите, работещи в областта на детското благосъстояние.

Качество на изследователската работа

Работим за повишаване качеството на изследователската работа и стандарта в използване на качествени изследователски методи за изучаване на процеси, създаване и поддържане на партньорства с академична общност, организации и индивиди, с което да допринесем към постигането на мисията.

Обмяна на опит и добри практики

Участваме в дългогодишно сътрудничество с правителството и държавната администрация в разработването на ефективна стратегия за деинституционализация и развитието на семейна грижа. Чрез обмяната на опит и добри практики в областта на деинституционализация на грижите за уязвимите деца и развитие на услуги за деца и семейства постигаме:

 • Повишаване на българската експертиза за управление на проекти по деинституционализация.
 • Осигуряване на адекватното протичане на процеса, с анализ на грешките и етапите на изпълнение на ниво политика.
 • Подобряване на координацията и комуникацията в процеса на деинституционализация с всички заинтересовни страни.
 • Повишаване квалификацията и уменията на всички специалисти, ангажирани с грижата за деца.
 • Подобряване на взаимодействието между всички участници в процеса деинституционализация.

Постигнати резултати

 1. Осъществени изследвания и оценки: „Деинституциона лизацията: Случаят България“; „Модел за развитие и овластяване на изключени общности“; оценки на проекти и програми;
 2. Разработени академични и обучителни програми и супервизия за: бакалавърска и магистърска програми по социална работа; дете-центриран подход в работата на професионалистите; работа с трайно изолирани индивиди и групи; овластяващи изследователски методи;
 3. Разработена и апробирана в практиката на отдели за закрила на детето и социални услуги за деца система за мониторинг на качеството – дете-центриран мониторинг;
 4. Разработена практика за включване на експерти от опит в създаването на политики и програми;
 5. Осъществени обучения и супервизия на професионалисти, работещи с трайно изолирани индивиди и групи;
 6. Участие в и поддържане на мрежи от реформатори по темите: закриване на домове за деца, развитие на услуги, детски права, насилие и превенция на насилието, включване на малцинствени групи.

Членства

 • Testimonial

  „Ноу-хау центърът е ключов играч, който дава смисъл на новия подход към закрила на детето.”

  Проф. Бари Пърси-Смит, Университет на Хъдърсфийлд, Великобритания

  „Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца се е посветил на това да подобри практиката на социалната работа в България и на разработването на нови форми за закрила на детето, при това използвайки голям набор от инструменти, като психосоциални изследвания, образоване на общности, социална и организационна теория на обучението, опирайки се на правата на човека (и правата на детето), както и на водещите нагласи в социалната работа с деца и семейства.”

Translate »