Психо-социални интервенции с деца и семейства 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХО-СОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С  ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“

Департамент „Здравеопазване и социална работа“, Нов български университет

Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. 

Студентите имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Специфичните групи деца (и техните семейства), обект на програмата, са:

 • деца, които живеят в риск от насилие и неглижиране, 
 • деца, разделени от родителите си 
 • деца от домове, 
 • деца в конфликт със закона, 
 • деца, жертва на трафик, физическо и сексуално насилие, 
 • деца, въвлечени в платени сексуални услуги,
 • деца и семейства на деца с увреждания (физически, интелектуални, ментални), 
 • деца, представители на различни етнически групи и култури (ромски деца, бежанци и др.),
 • деца и семейства, живеещи в бедност,
 • деца на родители, които работят в чужбина,
 • деца с хронични заболявания (напр. ХИВ-позитивни деца).

Програмата е предназначена както за хора с опит в работа с деца и семейства в социални услуги, в системата за закрила на детето и в системата на училищното и предучилищно образование, така и за специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск.

Цел на програмата

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск в разнообразни служби под професионална супервизия.

Обучението ще даде на студентите възможност да:

 • усвоят различни методи за работа с клиенти;
 • прилагат различни теоретични рамки в работа с клиенти с цел по-добро разбиране на отношенията си с него;
 • да  развият умения за управление на екипни и организационни процеси; 
 • да усвоят умения за менторство, консултиране и интервизия в социалната работа;   
 • прилагат етичните стандарти на съвременната практика за работа с деца и семейства;
 • учат чрез съвременни методи на обучение – интерактивни методи, он-лайн дискусии с преподаватели и студенти от други европейски университети, участие в международни уебинари, използване на он-лайн обучителни ресурси в областта на закрилата на детето и работата с деца в риск. 

Осигуряване на международни стандарти: Програмата е консултирана с международен екип от преподаватели по социална работа. Международен консултативен съвет има задача по поддържането на заявените от програмата стандарти за работа с деца и семейства в България и гарантиране на това, че обратната връзка от студенти и практици е интегрирана в преподаването.  

Финансиране на обучението: Студентите могат да кандидатстват за осигуряване на платен стаж и/или стипендия към мрежа от неправителствени, общински и държавни организации, партньори на програмата, с цел частично покриване на разходите.

Обучението е гъвкаво и индивидуализирано: Времето на курсовете и стажа е съобразено с работните ангажименти. Всеки студенти следва свой индивидуален план на обучение и развитие.


Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социална работа с деца и семейства – клиничен профил

Прием: В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Компетенции на завършилите програмата:

Знания за:
 • Теории за индивидуалното развитие
 • Теории в социалната работа и тяхното приложение в практиката
 • Международни етични стандарти и практики при работата с деца и семейства
 • Подходи, техники и програми за работа с деца и семейства
 • Системата от услуги и връзката между тях
 • Роли и отговорности в мултидисциплинарни екипи, работещи с деца и семейства
 • Политики – създаване и приложение 
 • Международни и национални проекти за осигуряване на детско благосъстояние
 • Ролята на отношенията в упражняване на помагащи професии
Умения за:
 • Работа със специфични групи деца и техните семейства 
 • Работа по случай с деца и семейства
 • Управление на екипни и организационни процеси, менторство, консултиране и интервизия в социалната работа

Кариери: 

Завършилите програмата могат да работят в държавните и общински социални структури и услуги, в неправителствени организации и услуги в общността, в медицински и образователни заведения, служби по сигурността и закрилата на децата.

Линк към сайта на НБУ за програмата: https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2020&PageShow=programpresent&P_Menu=generalinfo&Fac_ID=4&M_PHD=0&P_ID=3013&TabIndex=1&l=0

Попълни електронна заявка за кандидатстване в програмата тук.


За допълнителна информация за програмата и консултиране на кандидат-студенти:

Д-р Галина Маркова – тел: 0882 441 271; ел. поща: galina.markova.khc@gmail.com

Др Антоанета Матеева – тел: 0898 970 582; ел. поща: mateeva.antoaneta@gmail.com

Радостина Антонова – тел: 0888 770 281; ел. поща: radostina@knowhowcentre.org

Translate »