Проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“

„ДА ИЗПЪЛНИМ (НЕ)ВЪЗМОЖНИТЕ МЕЧТИ“

Преди 3 години, по статистически данни на ДАЗД и Държавна агенция за бежанците към МС, през април 2017 г., България отчита: 22 Дома за настаняване на деца, лишени от родителски грижи, където растат 603 деца на възраст между 7 и 18 г.; 17 Транзитни жилища, където растат 146 деца на възраст между 7 и 18 години, лишени от родителски грижи; и 8 Бежански центъра, където растат 204 непридружени деца на мигранти на възраст между 14 и 17 годни с различна националност. Общо към онзи момент има 953 деца в държавна грижа, от които всяка година около 180 напускат грижа – юноши на възраст между 15 и 18 г. Предвид цитираните данни, експертните екипи от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет и Фондация „Проджекта“ идентифицираха 3 основни предизвикателства на национално ниво, които бяха засегнати чрез проекта, а именно: • Нужда от изграждане на капацитет на професионалистите, работещи за и с деца, с права на деца и закрила на деца във връзка с осигуряването на основни услуги за напускащите държавна грижа с оглед създаване и реализиране на техните лични проекти за живота и прилагане на методи за справяне с враждебната или рискова обкръжаваща среда за подготовка на напускането на грижата преди навършване на съответната възраст; • Необходимост от подобряване на достъпа на напускащите грижа до съществени услуги, като висше образование, професионално обучение и достъп до пазара на труда; • Нужда от общ интегриран подход, по който да работят заедно различните заинтересовани страни. В тази връзка, при разработката на проекта бе приложен моделът на проф. Лаура Лънди за детско участие чрез осигуряване на „Пространство“, „Глас“, „Публика“ и „Влияние“.

Translate »