Ключови документи

ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Като организация, която системно работи не само за, но и с деца и млади хора, ние полагаме усилия те бъдат включени пълноценно в нашата работа във всички възможни дейности, така че резултатите да са обвързани с техния най-добър интерес.  В процеса на съвместната ни работа с децата и младите хора наша първа задача е да гарантираме безопасна среда за работа.  С оглед на стремежа ни да предоставим сигурни и подкрепящи условия на взаимодействие с децата и младите хора Центърът разработи тази политика. Тя уреждаща принципите, правилата, процедурите и насоките, съобразно които организацията се ангажира да осъществява своята дейност.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ФОРМУЛЯР ЗА ДОКЛАД ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ


ЕТИЧЕН КОДЕКС

Кодексът очертава етичните принципи и критерии, които съставляват основата на професионалните отговорности и професионалното поведение на изследователите и изследователските екипи, обединени при изпълнението на изследователските проекти, реализирани от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет. Кодексът представлява най-обща нравствена рамка и система от ориентири по проблеми, с които изследователите се сблъскват всекидневно в работата си. Той има отворен характер и не предопределя окончателно сферата на морално професионално поведение; независимо дали дадено конкретно действие е описано в него, или не, то подлежи на нравствена регулация. Членовете на изследователските екипи поемат ангажимент да се ръководят в дейността си от разгърнатите в Кодекса принципи и критерии на морално поведение и приемат, че нарушаването им води до определени санкции.

ПРОЧЕТЕТЕ: ЕТИЧЕН КОДЕКС (.pdf)

Translate »