Детско участие, активизъм и правозащитничество в уязвимите групи в България

Детският активизъм и децата от уязвими групи в България

Участието на децата във вземането на решения по въпроси, които ги засягат, е тяхно право по Конвенцията за правата на детето, което сме длъжни да гарантираме. Участието на децата в общностния и обществен живот е възможност за социална промяна, която си струва да подкрепяме.

Децата имат малко шансове да се включват в обществения дебат. Това се засилва от неравенствата, които съществуват така или иначе, свързани с етническата принадлежност, пола, уврежданията, социално-икономически статус. Детският активизм носи значителен потенциал да предостави средства и пространство на децата – включително и особено важно: на децата от уязвими групи – да се застъпват за своите права, да реализират своите идеи и да трансформират социалната реалност за доброто на всички ни. Активизмът предоставя и алтернатива на традиционните структури за детско участие.

Детският активизъм е ново понятие за България и нова територия, което в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца изследваме и развиваме заедно с нашите партньори. По пътя на това изследване, през 2022 г. направихме първото по рода си картогафиране на инициативите, програмите и структурите в полето на детското включване в обществени живот в България, разглеждайки опита на 180+ организации, институции и (не)формални групи, които работят в това поле, както и индивидуалния опит на млади активисти. 

Новини и ресурси за полето на детския активизъм

Translate »