Нашата работа

,

Деца-правозащитници ще получат подкрепа за своето развитие

През декември 2022г. в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, в партньорство с Child Rights Connect и Националната мрежа за децата, започнахме работа по пилотен проект „Настояще и бъдеще: тласък за овластяването на децата правозащитници в България“.

Наша основна цел е да подсилим овластяването на децата в България по такъв начин, че повече деца да станат защитници на правата на човека. Първа отправна точка ще бъде свързването на различни деца и младежи, подкрепяйки най-вече тези които са преживели дискриминация или са в неравностойно положение. Ще се фокусираме върху дейности, които да развият по-нататък техните правозащитни действия, а също и ще подхраним създаването на благоприятна среда за техните инициативи.

Какви трудности изпитват децата-правозащитници ?

Изследване на Ноу-хау центъра по картографиране на детското участие и активизъм в България показа, че българските деца все повече изказват мнение и предприемат действия по различни теми. Те обаче се сблъскват с явни трудности, като:

  • омаловажаване на техните позиции от страна на възрастните,
  • липса на разбиране за техните права,
  • непознаване на начините как детското участие да бъде безопасно, включващо, овластяващо и устойчиво.

Въпреки наличието на законова рамка и множество структури и инициативи за детско участие, осъществяването му е затруднено поради редица бариери. Тези бариери са особено сериозни за деца от социално-изключени и маргинализирани групи. 

Проектът се основава на идеята да открием, мобилизираме, свържем и овластим деца с различна история, както и представители на гражданското общество и професионалисти със съответния опит. По този начин ще създадем условия те да си сътрудничат в преодоляването на някои от най-съществените трудности, както и за насърчаването на благоприятна среда за децата – застъпници за права. Ролята на екипа на Ноу-хау центъра ще бъде по посока на работата с деца, ползватели на услуги в общността или с опит от системата за закрила.

Коя е международната организация Child Rights Connect?

Child Rights Connect (CRC) е международна мрежова организация, базирана в Женева, Швейцария, която е посветена на реализирането на детските права в световен план. Първоначално е създадена през 1983 г. като неправителствена експертна група по изготвянето на Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации (ООН). В последствие CRC започва да работи за свързването на системите на ООН за правата на човека с ежедневнaта реалност в живота на децата. Организацията има членове на национално, регионално и международно ниво, включително други мрежи и ръководени от деца организации. Дейността ѝ е тясно свързана с национални неправителствени организации и коалиции, агенции и експерти на ООН, Комитета на ООН по правата на детето, държави и самите деца, за да насърчава правата на децата по света.

Translate »