На 14.12.2018г., Коалиция „Детство 2025“ проведе своята коледна среща, на която в неформална, празнична среда, организациите обсъдиха постигнатите успехи в изпълнението на политиката по деинституционализация на децата в България, както и предизвикателствата, които продължават да стоят в дневния ред на коалицията.

Като резултат от равносметката за изминалата 2018 бяха представени по-важната част от инициативите, в които членовете на Коалицията участваха активно през цялата година като:

Изготвянето и приемането на новия Закон за социалните услуги, който ще доведе до много положителни промени в социалната сфера.

• Анализът, който коалицията направи и предостави за разглеждане в националната експертна работна група към ДАЗД за качеството на грижата и адекватния финансов стандарт, който да осигури това качество в ЦНСТ.

Предоставената от коалицията финансова обосновка беше един от основните аргументи, с които министърът на труда и социалната политика успя да защити увеличение на бюджетната издръжка на ЦНСТ с 18% през 2019г.

Ветото за настаняване на здрави деца в ДМСГД, постигнато от Коалицията и други организации, работещи по ДИ!

• Поставеното начало на партньорство с МЗ по отношение на създаване на Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и необходимостта от повишаване на квалификацията и обучения на екипите, които ще работят в тях.

• Подписаното Споразумение със Столична община, което постави по нов начин партньорството между НПО и общината по отношение на договарянето на социалните услуги и в рамките на което се случиха редица инициативи – създаде се „Фонд за иновативни проекти“, организирани бяха: форум за обмяна на добри практики и годишни награди в социалната сфера; разработиха се: Рамка за качество на социалните услуги и Процедура за даване на публичност и други.

• Коалицията инициира създаването на Заместваща грижа – услуга, която все още не се развива в България и която стана част от новия закон за социалните услуги.

Обсъдиха се и много проблеми и предизвикателства пред деинституционализацията на децата като: недоброто качество на грижа в новите услуги – ЦНСТ и опасността да се превърнат в малки институции; липсващите стандарти за качество и финансови стандарти, гарантиращи качество на грижата за децата, за които има проведени обществени поръчки, но няма публикувани стандарти, които да могат да се прилагат в практиката и да водят до реална промяна; голямото текучество в социалната система, поради ниското заплащане и необходимостта от повишаване на професионалните компетенции на работещите в нея и др. В допълнение бяха обсъдени и някои административни въпроси.

В периода 28.01-01.02.2019 г. предстои провеждането на годишна, планираща среща на коалицията, която ще определи и приоритетите в работата през 2019-2020г.