Нашата работа

,

Причините за раздяла на децата и семействата в България анализират в ново изследване Ноу-хау центърът и Коалиция „Детство 2025“

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца съвместно с Коалиция „Детство 2025“ изследва опита на организациите членове на Коалицията в работата им по случаи на превенцията на раздялата на деца и техните семейства в България. Целта на изследването е да бъдат анализирани факторите, които актуално водят до раздяла на децата и семействата; обстоятелствата около вземането на решение за такава раздяла и нагласите на професионалистите, родителите и децата.

Коалиция „Детство 2025” е неформално обединение на граждански организации, мрежи и индивидуални членове в експертно качество, които заедно подкрепят реализирането на националната политиката за деинституционализация на грижата за деца от 2010 г. насам. Членовете на Коалицията работят в подкрепа на децата и семействата в риск, водени от разбирането, че деинституционализацията не свършва със закриването на домовете и всяка раздяла – независими от това дали става дума за изоставяне или извеждане на деца, както и от това в каква форма на алтернативна грижа се озовава детето след това – се отразява негативно на семействата и крие рискове за детското развитие. Ето защо с напредването на реформата Коалицията инвестира все по-фокусирано усилия в това превенцията на раздялата да се превърне в приоритет в националните и местни социални, образователни и психично-здравни политики.

За да са полезни и ефективни, националните и местни политики трябва да стъпват освен на обосновани разбирания и на анализ на данни и осмислен опит. Данни и осмисляне на опита обаче в България често липсват, както показват изследванията на процеса на деинституционализация, проведени от Ноу-хау центъра в периода 2011-2021 г.  Тези липси са осезаеми и в полето на превенцията: не можем да твърдим, че имаме достатъчно данни и разбиране за това защо, кога и как се разделят децата и семействата в България днес.

За да адресира темата за липсата на данни, да запълни празнините в знанието и в подкрепа на застъпническите си усилия в полето на превенцията, Коалицията инициира изследване по темата. Изследването, по което Ноу-хау центърът работи в момента, събира и обобщава опита на директно работещи с деца и семейства в риск специалисти от организациите, които членуват в Коалицията. Освен това, анализира работата на тези организации по над 1400 случая от последните пет години. Изследването включва четири основни тематични области:

  • причини за раздяла на децата и техните семейства;
  • раздялата на децата и семействата като мярка за закрила на деца в риск;
  • нагласи на професионалистите към раздяла и превенцията ѝ;
  • препоръки към интервенциите и политиките.

Междинен анализ на данни от изследването бяха представени за първи път от д-р Антоанета Матеева от екипа на Ноу-хау центъра през м. март 2023 г. пред академичната и професионална общност в рамките на научно-практическата конференция, организирана от Българската асоциация за образование по социална работа в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ под надслов ,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“. Представянето предизвика оживена дискусия, която обогати начина, по който изследователският екип интерпретира данните.


Представените данни сочат, че раздялата на децата и семействата в България най-често се случва в кризисни ситуации и резултат от натрупването на множество фактори, които правят средата за отглеждане на децата „високорискова“. С водещо значение сред факторите е бедността и съпътстващите я обстоятелства, които дефинират положението на много семейства в риск. Следват психично-здравни проблеми на родителите, включително многото и различни форми на зависимости, насилието в семейството и неглижирането на родителската роля, които в повечето анализирани случаи са тясно свързани с живота в икономическа несигурност и социална изолация. Въпреки че това са проблеми със системен характер и изискват координирани, междусектрони усилия за съхраняване на семействата, действията на системата за закрила на детето и специалистите са ориентирани приоритетно към минимизиране на непосредствените рискове за децата в отделните индивидуални случаи. Децата и родителите преживяват тези действия травматично и най-често не ги разпознават като форма на подкрепа. За това допринасят неяснотите по отношение на подходите и инструментите за оценка на риска и родителския капацитет, които се използват в практиката, както и съществуващите проблематични нагласи и допускания за положението на родителите, които живеят в бедност и маргиналзиация.

Ноу-хау център продължава събирането и анализа на данни по това изследване. Изследователският екип отправя покана към партньорите и заинтересованите страни, които имат пряк опит с проблематиката около раздялата на децата и семействата в България, да се включат в оживената дискусия от позицията на този опит. Това е възможност за поставяне на актуални въпроси, принос към по-доброто разбиране на ситуацията и формулирането на препоръките. Ако имате интерес да се включите в този и следващи разговори по темата, можете да се свържете с изследователския екип чрез Евгения Тонева на evgenia@knowhowcentre.org.

Translate »