Нашата работа

, , ,

Една година на интензивна работа в подкрепа на децата и на хората, които се грижат за тях

През 2021 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца продължи да развива изследователски и приложни проекти в областта на закрилата на детето, подкрепи и консултира държавните институции в създаването на стандарти за работа с деца в социалната сфера, продължи да развива и провежда обучителни програми, включи се в застъпнически дейности, разшири комуникациония си обмен и диалога между различни професионалисти в в полето на детското благосъстояние.

Какво постигнахме?

Въпреки сложната пандемична ситуация, заради която отново не можехме да общуваме нормално и която изправи нас, партньорите ни, студентите ни и децата и родителите пред редица предизвикателства, успяхме да постигнем много по пътя към осъществяването на нашата мисия да интегрираме пълноценно академия, практика и политика в подкрепата на децата и семействата в уязвими ситуации, и на колегите, които работят с тях.

В областта на повишаването на капацитета на помагащите специалисти:

 • Обучихме и супервизирахме помагащи специалисти от социалната, образователната и здравната сфера в умения за оценка на риска за деца и семейства, превенция на отпадането от училище, превенция на насилието, работа с институционализирани деца и младежи и др. Създадохме нови инструменти и насоки за тяхното прилагане, с които специалистите вече успешно си служат;
 • Започнахме обучението на четвърти випуск студенти в Магистърската програма „Психосоциални интервенции за деца и семейства“, в която развиваме практически умения за работа с уязвими деца и семейства според най-съвременните разбирания за социална работа, запознаваме студентите с реалността на услугите и политиките за тези деца и семейства,  и им вдъхваме увереност да подхождат към тези проблеми със задълбочено разбиране и да съдействат за развиване на силните страни и ресурсите в и около тях;
 • Продължаваме да развиваме успешно стажантски програми за студентите от различни специалности в Нов български университет, които активно участват в наши приложни и изследователски проекти. Наши студенти развиха успешна програма за подкрепа на младежи, които живеят в резиденти услуги;
 • Подкрепихме финансово чрез стипендии обучението на изявени наши студенти и насърчихме донори и управленци да инвестират в развитието на специалисти в областта на помагането с модерни визии за грижа, лидерски качества и готовност за непрекъснато учене и себеразвитие.

В полето на изследователската работа:

 • Завършихме третото изследване на процеса на Деинституционализация на грижата за деца и вече разполагаме с уникални по рода си данни за протичането, предизвикателствата и резултатите от тази реформа за 10-годишен период. Наред с това, в рамките на трите изследвания въвлякохме десетки професионалисти, експерти, родители и деца в рефлексия върху собствения им опит с Деинституционализацията и търсенето на решения за промяна на общностно, регионално и национално ниво;
 • Продължихме да работим по темата за събирането, анализа и достъпа до данни за ситуацията на децата в алтернативна грижа в България като отворихме нови перспективи към тези данни – тези на количествените показатели и картографирането на рисковете;
 • Изследвахме с различни методи и инструменти темите за превенцията на раздялата на децата и семействата; раздялата в ромските общности; рисковите фактори за отпадане от училище; насилието в училищна среда; професионализма в социалната сфера; ефективността на интервенции и проекти; детското и родителското участие и др. Наученото интегрираме както в обучението и менторството на студентите и помагащите специалисти, така и в застъпническата си дейност.

В сферата на застъпничеството и консултирането на реформи:

 • Включихме се в консултативния процес около изработването на подзаконовите нормативни актове на Закона за социалните услуги, като използвахме наученото от изследователската работа, за да предложим адекватни на социалната реалност решения и да говорим от името на хората „на терен“.
 • Заедно с нашите съмишленици от Коалиция „Детство 2025“ работихме за това своевременно да отчитаме и да предлагаме възможности за реакция на предизвикателствата в полето на деинституционализацията, допринесохме за изработването на актуалния мониторингов доклад по темата и се застъпихме за нуждата от актуализиране на плана за действие за осъществяване на процеса;
 • Анализирахме, представихме и интерпретирахме заедно българския опит в реформите в полето на детската закрила на международни събития и в партньорски мрежи за балканско, европейско и глобално сътрудничество.

 

По какви проекти работихме конкретно?

 • Завършихме финалния етап на изследването на Деинституционализацията на грижите за деца „Случаят България“, в което включихме 276 души, от които 74 деца и младежи, настанени в резидентни геижи, както и 12 млади хора, напуснали ги наскоро. Проучихме някои особено значими теми в дълбочина и започнахме по-комплексен дебат за това какво се е променило за хората отвъд политическите оценки за деинституционализацията и какво не се променя и защо. Изследвахме не само гледната точка на професионалистите, ангажирани в системата за детски права, но и преживяванията и гледната точка на деца и родители. Осмислихме и използвахме опита от рефлексията на участниците и инициативата за промяна на местно ниво в духа на метода Action Research (Изследване в хода на действието), а 18 деца и младежи, пребиваващи в резидентни грижи, изказаха мнение и споделиха свои идеи в Глобалната консултация на Комитета по правата на децата на ООН по въпроси, касаещи техните права. Започнахме работа по финалните документи с препоръки към политиките в областта на детската закрила и създаването на качествени услуги, подкрепящи децата и семействата им.
 • Съдействахме на Eurochild и УНИЦЕФ в качеството си на един от 50-те национални кореспонденти от цяла Европа по проекта DataCare, който си постави за цел да очертае как понастоящем държавите в ЕС събират данни за състоянието на децата в алтернативни грижи. В последствие се включихме в дискусии на новосъздадената от Мрежата за по-добра грижа (Better Care Network) глобална платформа за сътрудничество по въпросите на трансформирането на грижите за децата – Transforming Children’s Care, по създаването на обща европейска рамка за мониторинг на процесите на деинституционализация.
 • В партньорство с Фонд „Мечтата на Таня“ и чуждестранните организации Nexial и Spring Impact работихме активно по създаването на иновативна карта на факторите, които водят до раздяла на децата и семействата в България. Картата, която ще бъде готова в началото на 2022 г., нагледно ще представя взаимодействията между децата, родителите и останалите заинтересовани страни, както и интервенциите и установените отношения в подкрепата на семействата. Накрая ще бъдат идентифицирани и стратегии и организации с ключово значение за повишаване на успеваемостта на работата по превенция. Този проект е от ключово значение за реализирането на първата фаза от дейности по Фонда „Мечтата на Таня“, което е продължение на дългогодишните усилия на Фондация „Оук“ за това нито едно дете в България да не живее разделено от своето семейство.
 • Разработихме Насоки и методики за интегрирано управление на случай и проведохме обучения и супервизии и на 55 социални работници в ключови отдели „Закрила на детето“ в три области – Бургас, Сливен и Стара Загора по пилотния проект за прилагане на „Европейската гаранция за детето“ в България, осъществен от УНИЦЕФ и финансиран от Европейската комисия. В рамките на този проект, насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в несигурна ситуация, включително ромски деца от уязвими общности, работихме и по проблема с липсата на система за управление, съхранение и лесен достъп до данни, свързани с уязвимите деца и семейства в България, която да служи както на служителите и системата за закрила на детето, така и на партньорите и останалите заинтересовани страни. Проучихме иновативни софтуерни продукти, които да бъдат потенциално адаптирани в подкрепа на интегрираното предоставяне на услуги за уязвими деца и семейства и препоръчахме на УНИЦЕФ и Министерството на труда и социалната политика подходящи стъпки в тази посока.
 • Съвместно с Портала за закрила на детето (Childhub) проведохме българската част от регионално изследване в 8 балкански държави и събрахме ключови данни и доказателства за проблема с насилието над деца и между деца в училищна среда. В резултат, съвместно с Childhub, създадохме обучителния Е-модул: „Промяната на нормите около насилието в училищата“, надграждащ знанията на учителите относно социалните и половите норми, които насърчават насилието над деца в училищата и как да постигнат тяхната промяна. 
 • Разработихме Система за мониторинг на училищната среда, която допринася за личностното развитие на учениците. В нея включихме разпознаваеми за участниците в образователния процес индикатори и свързаните към тях инструменти, чрез които да се изследва дали и как училището създава среда за личностно развитие на децата. Системата от индикатори, ориентирана не към образователните постижения, а към резултати, свързани с ключови характеристики на личностното развитие като критично мислене, умения за учене, участие в живота на училището и общността и др., дава информация дали училището е отворено за нови идеи, как то работи за откриване на заложбите и талантите на децата и как се вземат решенията за развитие на една или друга форма в училище – дали са базирани на интересите на децата и дали и как децата са включени в процеса на избор. Системата за мониторинг беше апробира чрез практиката на 12 инспектори от Националния инспекторат по образованието (НИО) и 10 външни инспектори – директори и заместник директори в училища. В резултат, в официално становище на директора на НИО беше потвърдено, че разработената и апробирана система за мониторинг на училищната среда може да се прилага както в дейността на НИО, така и на училищно ниво.
 • Съвместно с неправителствени организации, общини и други социални партньори подкрепихме и консултирахме държавните институции в Експертна работна група, инициирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенция за качество на социалните услуги по разработването на проект за „Наредба за качеството на социалните услуги“. Предстои стартирането на процес на изработване на „Методика за прилагане на стандартите за качество“, в който сме заявили готовност за участие.
 • Проведохме мащабна програма от он-лайн обучения и супервизии на 28 екипа по обхват с общо 140 представители на Регионално управление на образованието, училищни директори, учители, педагогически съветници, медиатори, Отдел „Закрила на детето“ и Регионална дирекция Социално подпомагане, за прилагане на създадената от нашия екип „Методика за интегрирана оценка на потребностите и ресурсите на деца и ученици в риск от отпадане от училище”. Участниците в обученията усвоиха базисни знания и умения за оценка на потребностите и ресурсите на деца в риск и деца, отпаднали от образователната система. Подпомогнахме изработването на умения по оптимизирането на работата на екипите по обхват, фокусирайки се върху ситуацията на пандемия и нуждата от по-ефективното използване на човешкия ресурс, определянето на причините за отпадането на децата, по-координираното използване на ресурсите на социалната и здравната системи, на неправителствените организации и семействата за адресиране на причината за отпадане, по-ефективното и координирано разпределение на отговорностите в мултидисциплинарните екипи и работата върху превенция на отпадането. Заедно, според изискванията на методиката за междуинституционално сътрудничество и екипна работа, участниците разгледаха, анализираха и осмислиха Методиката и Инструмента за оценка на дете в риск през конкретни случаи от практиката си и вникнаха в практическото приложение на инструмента, а също така обмениха и опит помежду си. Обучихме и още 19 учители, педагогически специалисти и експерти от здравната, социалната и образователната сфери в прилагане на методиката.
 • Открихме есенно зимния семестър в Нов български университет с нов прием на студенти в МП „Психосоциални интервенции за деца и семейства“ и направихме възможно за първи път обучението в програмата за чуждестранни студенти на английски език.
 • Заедно с SOS Детски селища — България, в сътрудничество с Графично студио в Нов български университет, създадохме детска образователна книжка в рамките на проект „Светулка“, който цели превенция на трафика на деца с цел сексуална експлоатация чрез повишаване на информираността на децата в училищна възраст.
 • Продължихме обучителната и практическата дейност по АМБИТ – адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход, създаден от „Национален център за деца и семейства Анна Фройд” в Лондон. Изпълнихме целогодишна програма за редовни супервизии с 35 професионалисти от обучените екипи на 10 резидентни услуги за деца и младежи от цялата страна.
 • Съвместно с членки на мрежата „Партньорство за учене и действие” продължихме инициативата „Умението да променяш”. Проведохме обучителната програма по превенция на сексуалното насилие и експлоатация над деца „А дали е така? – разкази за силата и насилието” с младежи в резидентни грижи и започнахме съвместни действия по кампания за повишаване на информираността на деца и младежи относно рисковете и превенцията на сексуалната експлоатация.
 • Включихме се и в застъпнически действия в редица инициативи през цялата година, заедно с неправителствените организации, членки на Коалиция „Детство 2025“. Алармирахме за опасността за здравето на децата с нужда от постоянна медицинска грижа, от двойните травмиращи местения и призовахме отговорните институции да спазват принципа „за най-добрия интерес на децата“. Заедно с това предложихме стратегия за поетапна, плавна подготовка на децата и провеждането на нова качествена и обективна експертна оценка на здравния им статус.
 • През 2021 г. започнахме и активен диалог с родители и организации по изготвяне на национална карта на родителското участие и активизъм в системата за детски права в България. Това изследване е първо по рода си и цели да информира всички участници в системата за детски права за усилията, които родители и родителски групи полагат в развитието на системата така, че тя да се развива в интерес на онези, за които е създадена. Създадохме голям екип от местни изследователи, които работят по изготвяне на картата в различни региони на България. Тя ще бъде готова през месец април 2022 г. Дейността по този проект е подкрепена от Фонд „Мечтата на Таня“, а консултанти на изследването са д-р Дейвид Тобис – доктор по социология и активист и проф. Анди Бълсън от Университета в Централен Ланкшир, Велокобритания. 
 • Разширихме комуникацията и обмена на информация между професионалисти в областта на детските права и закрилата на детето. През изминалата година проведохме 8 публични събития и конференции, новинарският ни бюлетин достигна до над 700 абоната, а сайтът достигна над 8000 потребители и 18 568 прочетени страници. Отбелязахме и 6-тата годишнина на Childhub (Портал за закрила на детето в Югоизточна Европа) – специализирана онлайн общност с над 13 000 регистрирани члена, предлагаща  безплатни онлайн обучения, както и над 30 000 професионални ресурси.

2021г. в цифри

0
обучени и супервизирани специалисти
0
участници в изследвания
0
деца и младежи участници в изследователски дейности, получили подкрепа
0
родители участници в изследователски дейности, получили подкрепа
0
публикации по актуални проблеми в полето на социалната работа с уязвими деца и семейства
0
нови партньорства с български и чуждестранни организации, институции и социални услуги
Translate »