Новини

Започна записване за есенния семестър за студенти в МП „Психо-социални интервенции за деца и семейства“

pastedGraphic.png

Според прогноза на ОПРЧР от 2021 г., която предвижда увеличаване на заетостта за периода 2025 –2034 г. в областите Медицински и социални дейности в резидентни услуги и Социална работа извън резидентни грижи, очакваният ръст ще е в рамките на 9.8%, а през 2034 г. едни от най-търсените кадри с висше образование ще бъдат тези на специалистите в областта на здравеопазването, образованието и социалните дейности. 

Прогресивно увеличаващите се предизвикателства и изисквания пред професионалистите в социалната сфера изисква и съответните инвестиции в нови и по-добре подготвени специалисти. През 2019 г. в Нов български университет започна иновативна магистъръска програма, която е развита в сътрудничество с Международен консултативен съвет. „Психо-социални интервенции за деца и семейства“ е отговор на повишаващата се нужда от качествена подкрепа на децата в риск и нарастналите психо-социални потребности за техните семейства и общности в цялата страна. Обучението е гъвкаво, провежда се хибридно, в онлайн среда, без нужда от трайно прекъсване на работните ангажименти на студентите.

 

Ние, преподавателите и студентите в тази програма, гледаме на нея като на:

 • Среда за индивидуализирана подкрепа на личните цели и интереси в кариерата на всеки помагащ професионалист;
 • Пространство за осмисляне на собствения практически опит и надгрaждането му със съвременни знания и умения;
 • Територия за практикуване на лидерство и експериментиране с нови идеи и дейности;
 • Общност от колеги и съмишленици с ясни социални каузи;
 • Мрежа от ресурси и връзки с широк спектър от професионалисти с опит на национално и международно ниво. 

Цел и съдържание

Цел на програмата е да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите имат възможността да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Програмата е предназначена както за хора с опит в работа с деца и семейства в социални услуги, в системата за закрила на детето и в системата на училищното и предучилищно образование, така и за специалисти от други области (здравеопазване, право, икономика, политика, сигурност и др.), мотивирани да усвоят умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск.

Основен фокус

Основен фокус на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова важна част от обучението е директната практика през стаж с деца и семейства в риск под професионална супервизия. В стажа студентите ще интегрират преподадени теории и ще придобият умения за оценка, планиране и прилагане на интервенции, насочени към осигуряване на сигурна среда на децата в живота на семейството и общността. Обучението ще даде на студентите възможност да:

 • разбират динамиката на отношенията с клиента,
 • прилагат етичните стандарти на съвременната практика за работа с деца и семейства, 
 • бъдат въвлечени в съвременни методи на обучение – интерактивни методи, он-лайн дискусии с преподаватели и студенти от други европейски университети, участие в международни уебинари, използване на он-лайн обучителни ресурси в областта на закрилата на детето и работата с деца в риск.
 • да работят в мултидисциплинарни екипи.

Заедно с това студентите развиват умения за разбиране и управление на процесите в екипи, организации и общности и при правенето и реализирането на политики.

Обучението е гъвкаво: времето на курсовете и стажа са съобразени с работните ангажименти. Курсовете и темите в тях се адаптират спрямо: 1/ обратната връзка на студентите, 2/ обратна връзка от услугите, 3/ ежегоден анализ на потребности от специалисти.

Образователна степен и дипломиране

Специалност и професионална квалификация: Социална работа с деца и семейства – клиничен профил

Компетенции на завършилите програмата

Знания за:

 • Теории за индивидуалното развитие, социалната работа и тяхното приложение в практиката
 • Теории за разбиране, оценка и подпомагане функционирането на семейната система
 • Международни етични стандарти и практики при работата с деца и семейства 
 • Подходи, техники и програми за работа с деца и семейства
 • Системата от услуги и връзката между тях
 • Роли и отговорности в мултидисциплинарни екипи, работещи с деца и семейства
 • Политики – създаване и приложение 
 • Изследователски методи за оценка и интервенция на индивидуално, семейно и общностно ниво
 • Международни и национални проекти за осигуряване на детско благосъстояние 
 • Ролята на отношенията в упражняване на помагащи професии

Умения за:

 • Работа със специфични групи деца: деца от домове; деца в конфликт със закона; жертви на трафик, физическо и сексуално насилие; деца с увреждания; деца, представители на различни етнически групи и култури (ромски деца, бежанци и др.); страдащи от хронични заболявания (напр. живеещи с ХИВ).
 • Работа по случай с деца и семейства.
 • Управление на процеси в екипи, организации, общности и политики.
 • Създаване на проекти в областта на психо-социалната работа с деца и семейства.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити, защита на магистърска теза или държавен изпит по конспект.

Отзиви за програмата

Мнения на дипломанти, завършващи програмата можете да прочетете тук: https://knowhowcentre.nbu.bg/alumni-za-magistyrska-programa/

Структура и управление на програмата

pastedGraphic_1.png

Осигуряване на международни стандарти: Програмата е развита в сътрудничество с Международен консултативен съвет. Този съвет консултира и супервизира развитието на програмата. Негова задача е поддържането на заявените от програмата стандарти за работа с деца и семейства в България и гарантиране на това, че обратната връзка от студенти и практици е интегрирана в преподаването.

Членове на Международния консултативен съвет

 1. проф. Джейн Рийвс, ко-директор на Център по детски права в Университет в Кент,  Великобритания
 2. д-р Хелън Уинкъп, преподавател по социална работа в Университета Стърлинг, Великобритания
 3. д-р Пол Ригби, преподавател по социална работа в Университета Стърлинг, Великобритания
 4. г-н Петър Цинцарски, представител на Министерство на здравеопазването на България
 5. д-р Елена Кабакчиева, председател на Фондация „Здраве и социално развитие”
 6. г-н Рене Търстън, детски и фамилен психотерапевт, Лондон, Великобритания
 7. проф. Джоан Бързоф, клиничен социален работник, психотерапевт, преподавател, САЩ
 8. проф. Андрю Билсън, преподавател по социална работа, Университет Централен Ланкашир, Великобритания

Прием

Прием: В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни знания в една от областите: социална работа, педагогика, психология, медицина. По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от Подготвителен модул. Приемът включва мотивационно есе и интервю.

Такса: Таксата за един семестър е 1350лв.

Финансиране на обучението: Студентите могат да кандидатстват през програмата за осигуряване на платен стаж към неправителствени, общински и държавни организации с цел частично покриване на разходите!

Информация за програмата и консултиране на кандидат-студенти:

д-р Антоанета Матеева, тел: 0898 970 582; ел. поща: mateeva.antoaneta@gmail.com

д-р Галина Маркова, тел: 0882 441 271; ел. поща: galina.markova.khc@gmail.com

д-р Радостина Антонова, тел: 0888 770 281; ел. поща: radostina@knowhowcentre.org


Заявка за прием в МП „Психосоциални интервенции с деца и семейства“

Полетата маркирани с * са задължителни

(Опишете дейност от Вашата работа, постигнала или имала потенциал да постигне автономност на хората, на които сте помагали чрез директна работа, администрация, консултиране, преподаване или проект. Анализирайте факторите, които смятате, че са допринесли за този резултат или развитие.)
(Представете онази част от опита си, която смятате за най-успешна. Представете и областите от знания, умения и нагласи, които искате да развиете в програмата. Това могат да бъдат специфични умения за работа с определени уязвими групи, знания в различни области от работата с хора.)
(Тези проекти могат да бъдат изследователски, може да са свързани с определена група хора, които ползват услуги или с промени в политиките и управлението на службите.)
(Представете своите очаквания към преподаването. Те могат да бъдат свързани със стила на преподаване, с Ваши идеи за практики, презентации, проекти, които да се включват в обучителния процес.)
Translate »