Нашата работа

, ,

Алгоритъм за междусекторна работа с деца и семейства (Как да работим с децата „с които никой не иска да работи“)

Във Велико Търново се провежда инициативата „Всяко дете – пълноценен член на общността“. Тя цели да прекъсне местенето от услуга в услуга на „децата, с които никой не иска да работи“. Инициативата е партньорско начинание на всички заинтересовани лица и се подпомага от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет и Асоциация „Пелаго“.

Децата, с които никой не иска да работи, всъщност, са деца и младежи с комплексни потребности. Липсата на мултисекторно сътрудничество, което да гарантира тяхното посрещане, ги обрича на системно отхвърляне. Затова тази инициатива изучава бариерите пред приложението на отдавна създадени регламенти за екипна работа на специалисти от социален, образователен, здравен сектори и развива подходи за тяхното преодоляване.

Това е и „теорията на промяната“ на екипа: координираната междусекторна работа ще доведе до задълбочена оценка на потребностите, разбиране на детето и неговото семейство, и развит върху оценката план за интеграция в общността с ясно разпределение на отговорностите между членовете на мултисекторния екип. Създаването на приложим алгоритъм за междусекторна работа с най-трудните случаи ще създаде практика за всички деца и семейства. 

Междусекторното сътрудничество е приоритет, заявен и на политическо ниво, включително и във връзка с прилагането на политиката на Европейската гаранция за детето. Затова развитието на Инициативата се консултира както на областно, така и на национално нива, за да стане възможно наученото да повлияе устойчиво националните практики. 

Инициативата включва шест интервенции:  

Националният експертен съвет се срещна с Местния борд на Инициативата

На 19 април във Велико Търново се състоя първата среща между Националния експертен съвет и членовете на Местния борд на инициативата. Участваха представители на водещи министерства, агенции и други институции, както и представители на местната общност от практикуващи специалисти.

Целта на срещата беше да се обсъдят три бариери пред междусекторната Оценка на случая:

  1. Нагласата за това, че тя е единствено и само административен процес на попълване на формуляри (а не процес на създаване на отношения);
  2. Изключване на детето и неговите близки от процеса на оценка (вместо опознаване на детето и семейството през техните истории);
  3. Липса на регламент за обмен на инфомация между секторите. 

Участниците в срещата планираха да:

  • адаптират съществуващи регламенти (за да преодолеят административния подход), 
  • регламентират супервизията в училище (за да подпомогнат училището за работа с деца в риск), 
  • включат в Инициативата родители (за да се преодолее тяхното изключване от практиките на системите).

Като следваща стъпка е планиран семинар – дискусия, на който участниците в инициативата да представят своята съвместна работа пред по-широк кръг от заинтересовани страни, които да бъдат включени в процеса на оценка и оптимизация на съществуващите процедури в Алгоритъма на взаимодействие между институциите. Семинарът ще се състои на 19 май от 14:00 до 16:00 ч. Повече информация за семинара можете да прочетете тук.

Translate »