Събития

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Междусекторно сътрудничество в контекста на Европейската гаранция за детето

19/05/2023 @ 14:00 - 16:00

Съветът на Европейския съюз прие Препоръки за създаване на Европейска гаранция за детето на 14 юни 2021 г., а с решение на Министерски съвет през ноември 2022 г. беше приет Национален план на България за действие в изпълнение на тези препоръки. Основна цел на тази нова политика е да осигури равен безплатен достъп до ключови услуги в общността на уязвими и нуждаещи се от специфична подкрепа деца. С оглед на постигането на тази цел, в плана са посочени приоритети, насочени към взаимосвързаност на мерките, осигуряване на комплексна грижа и закрила на децата и подобряване на междусекторната координация на всички нива. 

През 2022-23г. Европейската гаранция за детето (ЕГД) беше пилотирана съвместно от Европейската комисия и УНИЦЕФ в България. Ноу-хау център беше ангажиран в обучение и супервизия на екипи в О„ЗД“ в прилагането на политиките на ЕГД за три групи деца с комплексни потребности и техните родители –  деца с увреждания и проблеми в развитието, деца от маргинализирани ромски общности и деца от семейства в несигурна ситуация.

Прилагането на ЕГД изисква междусекторно сътрудничество на местно ниво. Затова Ноу-хау център започна партньорската Инициатива „Всяко дете- пълноценен член на общността“, която повишава  капацитета на социалния, здравния и образователен сектори за системно мислене, координираност, ефективна комуникация и управление на работата по случаи на деца и семейства в гр. Велико Търново. 

Работата ни на двете нива – регионално и общинско, достигна до ключови изводи за бариерите в приложението на ЕГД, които ще представи и дискутира с представители на НПО, държавни институции, общини и академична общност. Целта ни е да проведем професионален разговор с участници от всички сектори, работещи с деца и семейства, в който да получим нови знания и предложения за това как да създадем условия за ефективна междусекторна работа.

Семинар 1: Трудният случай и неговите (не)оценени потребности

Дата: 19.5.2023г. 

Място на провеждане (хибридно): НБУ „В центъра“

Начало: 14:00 ч.

Програма

14:00 Инициативата „Всяко дете – пълноценен член на общността“ – цели, дейности и участници – д-р Галина Маркова и Валентина Симеонова

14:15 Как децата с комплексни потребности се превръщат в „трудни случаи“? – Елица Лингорски, НХЦ

14:30 Междусекторната оценка на случай и кои са бариерите пред нея? – д-р Галина Маркова, д-р Антоанета Матеева , НХЦ

14:45 Как да се прилага подписаният от министрите на образованието и труда и социалната политика „Алгоритъм на взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“ ? – Валентина Симеонова, НХЦ

15:00 – Дискусия 

За да се включите в семинара е необходимо да попълните регистрационен формуляр тук: https://forms.gle/WWFrae94fhCYQBSWA

Предстои серия от дискусии и събития, на които ще продължим обсъждането на проблемите пред координирането на различните сектори.

Наученото е обобщено в следните теми:

  1. Трудният случай и неговите (не)оценени потребности;
  2. Чий е трудният случай – на социалните или на училището? 
  3. Най-трудното в трудния случай: родителят. Възможно ли е неговото участие в междусекторен екип?  
  4. Как да преодолеем недоверието между секторите – регламенти и супервизия? 
  5. Неразбран специалист – неразбрано дете: междусекторното обучение в метода АМБИТ.

Organizer

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет
Phone
+359877369483
Email
info@knowhowcentre.org
View Organizer Website

Venue

НБУ в центъра
ул. „Георги С. Раковски“ 191Б
София, 1142 Bulgaria
+ Google Map
View Venue Website
Translate »