Нашата работа

Участвахме в заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР

Като член на Коалиция „Детство 2025“,  Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца взе участие в заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в областта на социалното включване. Заседанието се проведе на 31.05.2017г. в зала 5 на МТСП.

На заседанието се обсъди представената от Управляващия орган концепция на критерии за избор на операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“.

След проведена дискусия се постигна съгласие по формулираните цели и ключови дейности, касаещи деинституционализацията на децата от ДМСГД и ДДРЛГ и закриването на всички специализирани институции за деца.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »