Нашата работа

, ,

Разработихме „Методика за оценка на потребностите на деца и младежи в конфликт със закона“

В периода февруари – април 2017 г. екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и външни специалисти изпълни поръчка от Министерство на образованието на Република България, в рамките на която беше изработена „Методика за оценка на потребностите на деца и младежи в конфликт със закона“.

Поръчката беше в рамките на проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на поръчката сформираният мултидисциплинарен екип осигури интегриране на знанието от различни сфери, свързани с грижа и развитие на детето в създаването на методическите материали и тяхното прилагане в практиката.

Като първа стъпка екипът посети всички възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ) и изучи на място по изработен метод, както бариерите пред социалното включване, така и добри практики, които ги преодоляват. Методологията учене от практиката включи в изследователската работа потребители и професионалисти, които да изучат силните и слаби страни на своя опит.

Екипите на интернатите не се чувстват в достатъчна степен подкрепени

Един от важните изводи е, че екипите на интернатите не се чувстват в достатъчна степен подкрепени от институции и услуги, ангажирани с децата и техният труд не се оценява. През последните поне 10 години институциите, които са проверявали работата на интернатите, не са вниквали в нейната същност, а основно са работили по документи, без да се задълбочават в реалните проблеми и необходимите решения за тях.

За децата е изключително трудно да започнат да мислят за техните потребности

В резултат на това отношение, екипите не вярват, че техният опит ще бъде признат и интегриран в реформите; че ще разполагат с бюджет, който да осигурява качество на грижата и безопасността на служители и деца; че контролът ще се осъществява по определени правила и професионални подходи, щадящи децата от една страна и авторитета на работещите екипи от друга. От друга страна, за децата е изключително трудно да започнат да мислят за това какви са техните потребности. Те са свикнали на готови решения, които някой друг взема и им предоставя.

Децата, с които бяха проведени интервюта, по-скоро смятат, че хората около тях не се интересуват от потребностите им и няма нужда да споделят. В сферата на „потребностите“ те виждат предимно материални неща като пари, по-добра материална база, по-добра храна и т.н., но също така става ясно, че имат нужда от ясни правила, от споделяне и подкрепа и от сигурност.

На базата на изучения опит и експертизата на сформирания по поръчката екип се изработи Методика за извършване на цялостна оценка на потребностите на учениците с девиантно поведение/в конфликт със закона и създаване на Методически указания за разработване на индивидуален план за подкрепа в съответствие с извършената оценка на потребностите.

При създаване на методиката екипът се базира и на иновативни практики, развити и описани в 2 страни като Ирландия, Франция и Англия, както и на споделен от български неправителствени организации и УНИЦЕФ – България опит.

Основната цел на методиката е да осигури общо знание, език и методи за оценка на индивидуалните потребности на децата с девиантно поведение/ в конфликт със закона от всички професионалисти, ангажирани с грижата за тяхното образование и социално включване.

Трета стъпка беше изработената Методика да се съгласува с екипите на СПИ, ВУИ и работещите с деца в конфликт със закона мрежа от институции и служби. Процесът на съгласуване вплете в себе си обучителен и супервизионен аспект. Бяха проведе три обучителни срещи, чийто приоритетни теми бяха:

  • Придобиване на умения за прилагане и управление на мултидисциплинарен подход при индивидуализиране на грижата, при оценка на потребностите и изготвяне на индивидуален план за развитие;
  • Повишаване на знанията и уменията за по-добро разбиране на причините за проблемното поведение, свързани с психичното развитие и функциониране на младежи в конфликт със закона;
  • Извеждане на добри практики за работа с младежи в конфликт със закона и на предложения за необходими промени във функционирането на СПИ/ВУИ.

Препоръки за приоритетни области на промени във функционирането на услугите за деца и младежи в конфликт със закона

Екипите на СПИ и ВУИ, представителите на подкрепящата мрежа и сформираният по поръчката експертен екип на НХЦ отправиха следните най-важни препоръки за приоритетни области на промени във функционирането на услугите за деца и младежи в конфликт със закона:

1. Индивидуална оценка на входящото образователно ниво

Децата, които се настаняват в СПИ/ВУИ, най-често са израснали в бедност, не са посещавали училища и образователното им ниво не отговаря на класа според биологичната възраст. Затова е невъзможно повечето от децата и младежите да покриват държавните образователни стандарти.

По експертна оценка на персонала на СПИ/ВУИ и другите специалисти най-адекватно би било на базата на индивидуална оценка на входящото образователно ниво на всяко дете да се изготви индивидуален образователен план. Той би трябвало да включва базисно ограмотяване по основни предмети (БЕЛ и математика), съчетано с обучение в професия (напр. авто- монтьорство или спортна дисциплина), в която детето показва заложби и интереси.

Училищата е препоръчително да функционират като професионални училища, които да имат право да произвеждат и продават продукция. Това би стимулирало децата да прилагат наученото на практика и да полагат усилия, за да имат макар и малки собствени средства, както и да усвоят умения, които да ги направят по-конкурентно- способни на пазара на труда.

2. Сегашното финансиране не отговаря на нуждите на училищата

Сегашното финансиране чрез държавно делегирани бюджети не отговаря на нуждите на училищата. Финансирането не трябва да зависи от броя на настанените ученици, защото те не идват по собствено желание в тези училища-интернати. Делегираният бюджет създава допълнителен стрес за персонала по отношение несигурност на заплащането; не дава възможност за наемане на специалисти, съобразено с потребностите на учениците, както и за поддръжка на базата.

С цел обучение в професии е необходимо оборудването в СПИ/ВУИ да е на съвременно ниво (напр. шивашки машини, компютри, машини за обработка на различни материали и т.н.).

Голяма част от децата показват заложби в различни спортни дисциплини от една страна, а от друга уплътняването на свободното време на учениците със смислени дейности е от особено значение за корекцията на поведението и за тяхното развитие.

Необходимо е да се подобри и осъвремени базата на училищата-интернати, както и да се акцентира върху наемане на повече специалисти за работа с учениците.

3. 24-часова специализирана охрана

Като носещи много високи нива стрес са дейности като охраняване и конвоиране на младежите в конфликт със закона. Понастоящем и двете се извършват от персонала на училището, а това са дейности, които не са в професионалните и лични възможности на хора с професии в сферата на образованието и помагащите професии.

Необходимо е тези училища да имат на разположение 24-часова специализирана охрана, за да могат учителите и възпитателите да извършват своите дейности по образование и корекционно-възпитателна работа. Същото се отнася и за процеса на конвоиране на учениците.

4. Среда с ясни граници, правила и йерархия

В момента контрол върху работата на СПИ/ВУИ извършват множество институции и НПО. Достъпът на тези контролиращи органи до училищата не е регламентиран и често носи объркване и напрежение както у персонала, така и у учениците. Особеностите на настанените в училищата-интернати деца изискват те да живеят в среда с ясни граници, правила и йерархия.

В тази връзка е необходимо да се регламентира строго достъпът на извършващи контрол органи до СПИ/ВУИ, като излязло предложение по време на обученията е това да бъдат обучени специалисти, оторизирани от МОН. Важно е достъпът до училищата, персонала и учениците да бъде предварително съгласуван с директорите на училищата.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »