Нашата работа

Семинар за социални работници от отделите за закрила на детето

На 17 май 2013 г. Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца проведе семинар в НБУ на тема „Ролята на социалните работници от отделите “Закрила на детето” в процеса на деинституционализация“. Участваха служители от Отделите за закрила на детето на дирекциите за социално подпомагане в София-град.

В допълнение на темите, включени в програмата, бяха дискутирани въпроси, свързани с работата на социалните работници и предизвикателствата, които срещат в работата си.

В резултат на идентифицираните потребности от обучение, НХЦ ще проведе семинар за представителите на ОЗД в София-град, насочен към работа по конкретни случаи. На следващ етап екипът на Ноу-хау центъра ще организира цикъл от няколко семинара за допълнителни две групи социални работници от Отделите за закрила на детето.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »