Нашата работа

, , , ,

Работна среща на Консултативния съвет по проекта ни в гр. Кюстендил

На 14 октомври 2013 г. се проведе работна среща на Консултативния съвет в гр. Кюстендил по проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“  на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, изпълняван съвместно с Община Кюстендил и Фондация „Здраве и социално развитие“ (ФЗСР).

Представяне на резултатите от работата

По време на срещата бяха представени резултатите от работата на местните екипи на ФЗСР и Ноу-хау центъра и обратна връзка за това как работят за изпълнението на главната цел на проекта – спиране на изключването на ромската общност в гр. Кюстендил, което поражда сериозни проблеми за жителите на кв. „Изток“.

Срещата бе открита от представителите на община Кюстендил, които представиха напредъка по изграждането на Образователния център за здравно и социално развитие на общността в квартал “Изток”. Центърът ще осигури достъп на местните жители до образователни, здравни и социални услуги, предоставени от екип от специалисти, обучен от ФЗСР. Планира се обектът да бъде завършен в периода юли – август 2014 г.

Предоставяне на социални и образователни услуги

На следващ етап от срещата екипът на ФЗСР представи анализ на ситуацията в кв. „Изток“ и рамка на предстоящото изследване „Джобове на бедността“, което ще се проведе в два квартала в страната с компактно ромско население – кв. „Факултета“ в София и кв. „Изток“ в Кюстендил. Започнал е подготвителният етап на анализа, който включва картографиране на „джобовете на бедността“ и разработване на подходящ за особеностите на целевата група инструментариум.  Също така, екипът е започнал работа по предоставяне на социални и образователни услуги на целевите групи от общността. Една от тях е алтернативна детска градина за деца на възраст 4-5 г., която отвори врати в детската градина в кв. „Изток“.

„Моето семейство ми помогна“

Екипът на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца представи текущи резултати от изследването на млади хора от общността, завършили средното си образование през настоящата година. Изследването има за цел да се идентифицират предимствата и силните страни на младите хора и тяхната общност, които са им помогнали да завършат училище предвид масовия проблем с ранното отпадане от образователната система и липсата на мотивация за завършване.

Резултатите от проведените индивидуални интервюта показват ключовата роля на семейството, като всички интервюирани са посочили: „Моето семейство ми помогна“ като главна причина за завършване на образованието. Други основни фактори са приятелите, училището, общността, както и вътрешната мотивация за учене.

Представянето завърши с препоръки към родителите, ромската и българската общности, училището и ромските деца. Препоръки за следващи целеви групи на изследването от страна на Консултативния съвет са семейството, училището, както и мобилизиране на наличните в самата  общност ресурси за материална подкрепа на образованието на децата.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »