Нашата работа

,

Конференция за експерти „Деинституционализация – Случаят България“

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца, НБУ продължава да отстоява своята визия за процеса на деинституционализация и за това тя да бъде приоритет независимо от политическите промени. С тази цел центърът организира конференция, в която взеха участие представители на държавни институции и организации, развиващи политиките за деца и семейства по време на управлението на трите последни правителства.

Изследването „Деинституционализация – Случаят България“

Работната задача на събитието беше обсъждане на резултатите от поръчаното от Европейската комисия на Ноу-хау центъра изследване на: „Деинституционализация – Случаят България“, което описва процесите на закриване на домовете в България в четири региона.

В събитието взеха активно участие Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, Валентина Симеонова и Иванка Шалапатова, заемали този пост в предходни правителства, Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Даринка Янкова, Координатор деинституционализация в ДАЗД. Участваха и над 100 представители на общини, неправителствени организации и експерти в работата с деца и семейства, професионални съюзи, академична общност и др.

Диалог между различните правителства по темата детски права

В създаденото от Ноу-хау център пространство за диалог между различните правителства по темата детски права и независимо от политическите си пристрастия, участниците дадоха гаранции за продължаване на процеса и очертаха специфичните ангажименти на правителството в тази област.

В своето изказване Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика в правителството на партия ГЕРБ, постави акцент върху началото на процеса на деинституционализация, неразрешените проблеми и необходимостта от учене от практиката. Лазар Лазаров заяви възгледа на настоящото правителство деинституционализацията да се разглежда в по-широкия контекст на политиките за развитие на децата.

Представителят на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия Кирил Киряков заяви, че резултатите от изследването ще се използват при програмирането на нови операции за деинституционализация съфинансирани от Европейските структурни фондове. Представянето на г-н Киряков бе внимателно проследено от аудиторията, тъй като включваше основните приоритети, които ЕК ще отстоява през следващия програмен период:

  • Превенция на изоставянето – основен инвестиционен приоритет на ЕСФ в тази област е развитието на алтернативен модел за услуги за деца.
  • Дизайн на услугите, който предвижда активна роля на общините и неправителствените организации предвид натрупания експертен потенциал и опит в превенция на изоставянето.
  • Децентрализация на процеса и отчитане на местния опит на общинско ниво.
  • Активна роля на децата и семействата.

Повишаване престижа на професията социален работник

Кирил Киряков подчерта, че повишаването на престижа на професията социален работник е от изключително значение за процеса и с тази цел се предвиждат европейски инвестиции в университетски програми. Той отбеляза ролята на Ноу-хау център в обучението на професионалисти, допринасящи за ново мислене в тази област, и потвърди участието си в бъдещи събития на Центъра.

Очакването на аудиторията към Ноу-хау център е да провежда редовни събития, стимулиращи диалога между всички участници в процеса на деинституционализация.

Translate »