Нашата работа

, ,

Обучителна програма “Работа с трайно изолирани индивиди и групи”

Обучителната програма е предназначена за студенти с интереси в социалната сфера за работа с трайно изолирани групи и индивиди. Работната дефиниция за „трайно изолирани” са групи, подложени на изключване по повече от 2 критерия от следните:

 • етническа принадлежност
 • деца, лишени от родителска грижа
 • деца с увреждания
 • сексуална ориентация, джендър
 • бежанци и мигранти

Програмата допълва съществуващия модел на университетско образование като:

 • представя новото изискване пред социалната работа – за взаимодействие между специалисти и служби в цяла Европа;
 • предоставя знание за европейски законови разпоредби за професионални стандарти, етични норми и практики за индивидуализиране на грижата;
 • свързва теория с практика чрез прилагане на знанието към случаи от европейската практиката в социалната работа .

Цел на програмата

 • обогатяване на настоящата програма за обучение по помагащите професии със знания и умения за работа с трайно изолирани групи и индивиди;
 • разширяване на познанията в областите на методи на работа, законодателство и етични стандарти при работата с тези групи и индивиди в европейски контекст;
 • „екипиране“ на студентите с набор от знания и умения за работа по конкретни казуси от практиката, които отговарят на актуалните потребности в страната.

Дизайн на програмата

Програмата се състои от сегменти, всеки един от които може да бъде включен в съществуващи програми. Те са фокусирани върху случаи, а структурата му отразява стъпките при работа с тях.

Програмата е разработена по проект „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето”. Той е финансиран от Европейска комисия – Брюксел, от преподаватели в програми по социална работа от университети от Югоизточна Европа, Англия и Шотландия.

Формат на обучението

Работа в малка група, мултимедийна и дистанционна работа.

Координатори на програмата:

Галина Маркова, Радостина Антонова

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »