Нашата работа

, ,

Оценка и анализ на услугите за деца от закритите институции в Могилино, Горна Козница и Тетевен

През 2009 г. “Надежда и дом за децата” и СНЦ „Еквилибриум” започват съвместна работа по искане на правителството за подпомагане на реформата на системата за грижа за деца чрез разработването на пилотен проект за закриване на ДМСГД. Тези организации имат необходимия опит, тъй като са участвали в закриването на дома за деца с увреждания в Могилино и част от техните служители са участвали в проекта „Заведи ме у дома – 2” през 2000 г., в резултат на който съществено се намалява броят на децата и се предоставят нови услуги в ДМСГД – Русе (виж Билсън и Маркова, 2007). Те бързо изготвят план за затварянето на ДМСГД Тетевен и осъществяват партньорство с Община Тетевен преди да сключат официално партньорство с ДАЗД и съответните министерства.

ЦЕЛ

В рамките на изследването се проучва:

  • Кои са уроците от закриване на Дом за деца и млади хора с  умствена изостаналост (ДДМУИ) „Св.Петка” в с. Могилино, Дом за деца с умствена изостаналост в с. Горна Козница  и Дом за медико-социална грижа за деца (ДМСГД) в гр. Тетевен.
  • Какво се случва с деца и млади хора, преминали през процеса на деинституционализация (т.е. са преместени от институции в услуги в общността).
  • Какви са новите потребностите на деца и семейства, които изискват нови услуги.

Освен това цел на анализа е да информира проектите по деинституционализация за подготовката на децата за напускане на домовете, адаптиране на децата в новите услуги, поддържане на качеството на новите услуги в общността.

МЕТОДОЛОГИЯ

Изследването е качествено. Използваният метод „оценка на позитивните практики” (appreciative inquiry) дава възможност да се изучават  успешни подходи и решения в процеса на деинституционализацията.

ДЕЙНОСТИ

Проведени са интервюта със 138 представители на НПО, централна и местна власт, социални служби и социални услуги,  потребители на новата услуга ЦОП, родители, представители на НПО,  представители на професионалисти от домове.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2012 – 2013 г.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »