Нашата работа

, , ,

Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация”

Тук публикуваме резултатите от “Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” на общинско ниво.”

Основната цел на изследването е да обхване мненията на всички участници на местно ниво в процеса на деинституционализация, като установи взаимодействието между тях и връзките със структурите на национално ниво.

Цели

 1. Събирането на информация за координацията между всички страни на местно ниво, ангажирани с изпълнение на проектите, заложени в Плана за действие в изпълнение на Националната стратегия.
 2. Предоставянето на анализ на информацията, на чиято основа да се  взимат обосновани решения, подпомагащи  изпълнението на Плана за действие.
 3. Извършването на оценка и сравнителен анализ на процесите на координация между различните звена, структури и екипи в общината, изпълняващи дейностите в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.
 4. Изготвянето на препоръки относно начини за подобряване на комуникацията и координацията на местно ниво.

Методология

Проведени са дълбочинни интервюта в периода 02 май – 22 май 2012 г. в три типологично различни общини: малка (Чирпан – 8 интервюта), средна (Русе – 11 интервюта) и голяма (София – 24 интервюта).

Партньори

Изследването е реализирано от екип на “Алфа рисърч”. Потърсено е мнението на:

 • служители на Отделите за закрила на детето към Дирекции „Социално подпомагане” (териториални структури на Агенцията за социално подпомагане);
 • работещи в общински администрации, ангажирани със социални услуги;
 • представители на местни НПО, чиито предмет на дейност е развиване и предлагане на социални услуги в общността;
 • персонала работещ в услугите.

Резултати

 1. Координацията и комуникацията се схващат от всички интервюирани експерти като постигане на обмен на информация чрез срещи и семинари, а не като по-дълбок процес на съгласуване, обвързване и осмисляне на дейностите по всички проекти.
 2. Наличните структури по проектите не съдействат за постигане на обща координация (смислова и по дейности) на общинско ниво, защото тя е делегирана на съществуващите структури на общините. Самите проекти не предполагат ясна обвързаност между дейностите по проектите на местно ниво. Местните власти не приемат координацията като ангажимен.
 3. Няма реално координирано взаимодействие между проектите на общинско ниво.
 4. Общата информираност по проектите е недостатъчна, за да осигури добра комуникация и смислова координация между тях на общинско ниво.
 5. Привличането на обществеността и по-специално на родителите, като една от най-засегнатите обществени групи, е поверено на медиите. Няма специални комуникационни средства за това.
 6. Деинституционализацията се схваща основно като преместване на децата от домовете към ползване на новите услуги, не толкова като въвличане на семействата на децата.
 7. Капацитетът на хората, на които е поверена координацията на общинско ниво, е недостатъчен. Това важи както по отношение на компетентност за управление на проекти, така и по отношение на експертност по смисъла на деинституционализацията и реформата.
 8. Медийното отразяване не влияе достатъчно за изграждане на общи нагласи и отношение сред професионалистите и гражданите към смисъла на деинституционализацията.
 9. Посочените от експертите добри практики са малко. Цитирани са основно съвместни обучения и семинари, както и работни срещи.

Период на изпълнение

2012 г.

Прочетете пълния текст на оценката тук:

http://knowhow.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/07/Koordinacia_Komunikacia_Deintitucionalizacia_report.doc

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »