Новини

Становище за защита на уязвимите семейства и деца по време на пандемията

Становище на Коалиция „Детство 2025“ за защита на уязвимите семейства и деца в алтернативни грижи по време на пандемията Covid-19

В България вече сме свидетели на значително увеличение на броя на семействата, които са изправени пред изключителни лишения, поради внезапна загуба на доходи, недостиг на храна и липса на достъп до базисни услуги, свързани със здравеопазване, образование, социална подкрепа и грижи. Тревожността ни към настоящия момент се увеличава както по отношение задоволяване на техните основни потребности и реализиране на полагащи им се човешки права, така и по отношение претовареността на социалната система и възникналите затруднения във функционирането на много социални услуги, вследствие от въведените мерки за ограничаване на Covid-19. 

Социалното дистанциране и карантината оказват засилен натиск върху семействата, включително домакинствата със самотни родители, домакинствата с много поколения, семействата с ниски доходи, семействата на деца със сложни здравни потребности или увреждания, семействата от етнически малцинства и т.н.

Поради тези причини Коалиция „Детство 2025“, в която членува Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца заедно с още 15 граждански организации и мрежи, работещи с деца и семейства в цялата страна, подготви становище към националната политика и вземащите решения относно спешни мерки за укрепване на системата за закрила на детето и неотложни действия за гарантирането на използването на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове за справяне с пандемията.

Текстът на становището може да бъде свален от тук.

Translate »