Новини

Каним студенти за участие в проект „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“

Фонд ИГА изпълнява проект „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“ с финасовата подкрепа на Фондация Лъчезар Цоцорков. Основният замисъл на проекта е създаване на модел за взаимна подкрепа и сътрудничество между педагогически специалисти за преподаване и развитие на социално-емоционалните уменията (СЕУ) на децата в едно начално училище и една детска градина в град Пазарджик. Планираме серия от обучения (изнесени и в рамките на града) за повишаване на компетентностите на учителите да прилагат наученото с децата и да развиват техните СЕУ.

Накратко, СЕУ е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. Когато работим за социално-емоционалното учене на децата, включваме в часовете си активности, които развиват техните умения да:

  • управляват емоциите си;
  • създават и поддържат взаимоотношения с връстниците си и с възрастните около себе си;
  • разрешават междуличностни проблеми;
  • взимат ефективни решения, които са съобразени с етичните и морални принципи.

Бихме желали да поканим студенти на НБУ за участие в обученията. За предпочитане са специалностите психология, предучилищна и начална педагогика, но ще подхождаме индивидуално при всяка кандидатура. Местата са ограничени и своевременното изразяване на интерес е от значение. Първото обучение е предвидено от 7 до 9 април 2021 г. Ще очакваме кандидатите да представят накратко мотиви за участие и как ще прилагат наученото – не повече от страница – до 29 март 2021 г. на посочения по-долу имейл. Всички разходи се поемат от организаторите.

За контакт: Трендафил Меретев, meretevt@gmail.com, мобилен: 0878 269 007.

Translate »