Нашата работа

, , ,

Млади хора консултираха процеса на деинституционализацията у нас

В края на август 2013 г. Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца u НБУ завърши проекта „От първо лице – млади хора, живели в институции, консултанти на ДИ“.

В процеса на работа повече от 10  млади хора, които са преминали през грижата на социалните институции, влязоха в ролята на експерти и дадоха своите предложения за подобряване на процеса на деинституционализацията у нас.

В края на своята работа младежите предложиха да:

 • стартират посещения и съвместни занимания с ученици от началните класове с цел повишаване на осведомеността им за проблемите на децата и семействата в затруднено положение и развиване на социална отговорност;
 • създадат доброволческа група за извънкласни дейности с деца в домове и деца с увреждания;
 • се разработи на уебсайт за информация по социални въпроси.

„Участвала съм в различни инициативи, които са имитирали включването на младите хора, които са се срещали с домовете от първо лице. Около мен винаги е имало загрижени възрастни и професионалисти, които са твърдяли, че мнението ми е важно за тях. Закриването на домовете не е лесен процес и е логично да буди съмнения и притеснения, особено у тези, които са отрасли в домове. Затова благодаря на Ноу-хау центъра, че ми даде възможност да кажа мнението си и да споделя опита си, за да може това, което се прави, да става по добрия начин. Начинът, който работи за децата и младежите, а не за системата“, коментира Станислава Симеонова, участник в групата.

Младите хора представиха резултати и препоръки от работата си по време на конференция „Добрите практики в процеса на деинституционализация в България“, организирана от Ноу-хау център на 19 и 20 септември 2013 г. Участниците в конференцията се срещнаха лице в лице с хората, за които работят, и успяха в създаденото от събитието пространство да разговарят по теми, свързани с подкрепата на биологичното семейство, прехода към самостоятелен живот и качеството на здравната грижа.

Основно послание на младите хора бе, че подкрепата на биологичното семейството трябва да бъде изведена като приоритет в социалната политика и че детето има право да бъде редовно осведомявано за всичко, което се случва с него и близките му.


ПРЕПОРЪКИ ОТ МЛАДИТЕ ХОРА

В рамките на 10 срещи група от 11 млади хора, прекарали част от живота си в домове, в качеството си на консултанти към Ноу-хау центъра за алтернативни грижи, идентифицираха проблеми, свързани с грижите за деца, и дадоха препоръки в следните области:

Подкрепа на биологичното семейство:

 • Организиране на курсове за повишаване на професионалната квалификация на родителя;
 • Провеждане на курсове „Как да бъдеш родител“;
 • Провеждане на периодични консултации с психолог или социален работник за млади родители;
 • Оказване на финансова подкрепа на семейството преди изпадане под социалния праг на бедност (осигуряване на жилище; данъчни облекчения; ваучери и др.);
 • Осигуряване на възможности за финансова подкрепа на близки роднини, които могат да участват в отглеждане на детето;
 • Включване на близък до семейството човек от общността, който оказва подкрепа, но и гарантира, че семейството полага качествени грижи за детето;
 • Организиране на периодични посещения на учител в семейството и предоставяне на възможност за провеждане на консултации на родителите с училищния психолог;
 • Създаването на програми, насочени към подобряване на условията на живот в ромските квартали и подкрепа на ромски семейства, да бъде изведено като приоритет в социалната политика, за да се преустанови настаняването на деца от ромската общност в институции;
 • Създаване на Център за координация и администриране на социални услуги за семейства;
 • Откриване на телефонна линия за информация за родители и деца в затруднено положение;
 • Възможност биологичният родител да бъде личен асистент на дете с увреждания.

Живот в резидентна грижа, подготовка и преместване на децата от институциите в общността:

 • Въвеждане на мерки за предотвратяване на физическото и психическото насилие в институциите;
 • Повишаване на качеството на здравната грижа; провеждане на периодични медицински прегледи от компетентни специалисти;
 • Провеждане на дискусии с учител и психолог за профилиране в образованието от началото на седми клас;
 • Организиране на курсове и стажове за професионална подготовка 2 г. преди напускане на резидентната грижа; участие в събития за професионално ориентиране, в които младите хора получават възможност за контакт с бъдещи работодатели;
 • Осигуряване на информация за кандидатстване във висши учебни заведения и достъп до кандидат-студентски курсове;
 • Право на безплатно задочно обучение и общежитие за млади хора, живели в институции;
 • Възможности за професионално обучение с придобиване на свидетелство за професионална квалификация;
 • Разработване на услуги за подкрепа при намиране на жилище, посочено като най- съществен проблем за младите хора след напускане на институцията;
 • Провеждане на безплатни консултации с финансов съветник;
 • Право на общинско жилище при напускане на институцията.

Подготовка на професионалисти, работещи с деца

 • Повишаване на компетентността и мотивацията на професионалистите, работещи с деца;
 • Позитивно насърчаване на децата от страна на възпитателите и класните ръководители; работа по откриване на силните качества на всяко дете;
 • Предоставяне на информация на детето за неговите родители от възпитател, психолог или класен ръководител, както и за причината за изоставянето. Препоръчително е тази информация да се предостави на детето в по-ранна възраст.
 • Участие на експерти с личен опит от живот в институция в социалните служби. Управление и финансиране на процеса на деинституционализация.
 • Изграждане на центрове за временно настаняване на млади хора след напускане на институцията;
 • Обучения и курсове за професионална квалификация;
 • Обучение на професионалисти, работещи с деца и млади хора;
 • Изграждане на дневни центрове за рехабилитация за деца с увреждане;
 • Проекти за откриване на таланти и извънкласни дейности (напр. спортни турнири с награден фонд).

Участие на деца и млади хора в управлението и предоставянето на социални услуги

 • Създаване на Съвет от децата в услугата с цел участие в приемането на дарения и управление на постъпващите средства; възможност в съветите да участват млади хора, живели в институции, в качеството им на консултанти;
 • Организиране на срещи с бивши възпитаници на дома за професионално ориентиране и споделяне на опит;
 • Организиране на срещи между деца от различни домове за създаване на контакти и обмяна на опит;
 • Създаване на система за оценка на работата на възпитатели с участие на децата;
 • Предоставяне на възможности за общуване на деца с хора, които не са професионалисти – напр. младежки доброволчески групи, които да посещават домове и да съдействат за подобряването на материалната база, както и да участват в различни извънкласни дейности на децата (напр. спорт, четене на книги, игри и др.).

Пълния текст на документа можете да прочетете тук:

http://knowhow.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/07/Youth-Participation-Report-FINAL.pdf

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »