Нашата работа

, , ,

Култура на междусекторна работа може да бъде развита и подкрепена от интегриращ подход, който се основава на ментализация

Социалната и образователната системи се срещат на полето на трудните случаи – деца, чието детство е белязано от струпване на неблагоприятни за развитието им фактори (бедност, маргиналност, дисфункционални семейни отношения и пр.). Често обаче тази среща между различни специалисти е съпровождана от конфликти и трудности при координацията на съвместната им работа с цел подобряване ситуацията на детето, което ги среща. 

Как могат да бъдат преодолени тези трудности?

АМБИТ (Adapative Mentalization Based Integrative Treatment – Адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход) се използва успешно от екипи, работещи с млади хора с множество потребности, чиято основна трудност е да формират близки емоционални отношения. Тази трудност ги прави особено неподатливи на позитивни промени, тъй като те твърде често не искат и отказват помощ, включително от специалистите, стремящи се да им помагат.

Това е подход на баланс между подкрепа за клиента и подкрепа за специалиста, работещ с клиента с множество потребности, с цел изграждане и поддържане на връзка на доверие и по-добро разбиране на себе си и другите. АМБИТ е подход на баланс и между работа с клиента и работа с подкрепящата мрежа около клиента, чиято координация се изпълнява от специалиста, работещ с младия човек. Така приложен в практиката у нас, подходът показва своята успешност при междусекторната и мултидисциплинарната мрежова работа по случай. 

Какво постига приложението на АМБИТ в рамките на инициативата „Всяко дете – пълноценен член на общността“ ? 

В рамките на инициативата в периода ноември 2022 – май 2023 г. 26 специалиста (социални работници, психолози, педагози, логопеди) от 9 услуги за работа с деца и семейства, 3 училища, 3 НПО, Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново и ОД МВР Велико Търново преминаха през обучение в АМБИТ подхода, което създава:

  • местен капацитет за прилагане метода АМБИТ при работа по случай на следните нива: работа с клиент, работа по случай в екип и в по-широката мрежа, както и мултиплициране на научените в хода на конкретната работа уроци;
  • условия за използване на общ професионален език и изграждане на култура на координирана работа по случай, подчинена на клиент-ориентирания подход.

Какво се случва по време на обучението?

В рамките на обучителните срещи се обсъждат случаи на деца, преживели различни форми на насилие в и извън семейството; случаи на родителски конфликти; възможности за адресиране и преодоляване на конфликти между колеги; прилагане се етични стандарти при работа с деца с множество потребности.

Съвместните дискусии по време на обучението извеждат едно интересно противоречие: въпреки че участниците от различни услуги и институции работят много често заедно, те знаят малко за експертизата на колегите си и рядко са участвали в подобно структурирано и полезно за всички обсъждане на случаи.

Какво споделят участниците в обучението?

„Според мен в групата се работи много добре, активно се мисли при обсъждане на случаите от всички участващи.“

„Полезно ми е, за да погледна по-обективно към емоциите си спрямо хората, които до сега съм смятала за проблем за детето.“

„Почувствах се подкрепена от колегите си, когато заедно обсъждахме мой труден случай.“ 

„Изключително ценен опит от съвместната работа с колегите от другите услуги – сега вече съм подготвена, как да продължа работата с детето и хората около него, защото то идва в нашата услуга.“

АМБИТ беше приложен в рамките на инициативата от екип сертифицирани в подхода обучители (Ния Лютакова и д-р Радостина Антонова) – членове на българската АМБИТ общност – и под супервизията на Питър Фугъл (АМБИТ консултант, Anna Freud Centre, London UK.

Повече информация за АМБИТ може да се намери тук: https://knowhowcentre.nbu.bg/ambit-obuchenie/

За въпроси можете да се обърнете към д-р Галина Маркова, ръководител на НХЦ: 0882441271, galina.a.markova@gmail.com

Translate »