Нашата работа

,

AMBIT в реформата „Деинституционализация“

Как да работим с младежи и деца, които не искат помощта ни?

Обучението се осигурява от Анна Фройд Център, Лондон и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет.

Проблемът

Децата не могат да изградят сигурна привързаност

Децата, израснали и отгледани в резидентни услуги, често носят в себе си белезите от раздели с техните семейства и анонимност на грижата, която получават. Липсата на значим възрастен в живота им може да доведе до разстройство на привързаността. Преживяването им за отхвърленост донася белег, който предопределя трудност за формиране и поддържане на близки взаимоотношения с другите.

Липсата на сигурна привързаност към един възрастен в ранна детска възраст затруднява развитието на социално-емоционални и когнитивни умения. Това прави децата уязвими към развитие на множество вторични проблеми, вариращи от социална изолация до проблеми със закона в по-зряла възраст.

Няма стандарт в методиката за оценка на нуждите и потребностите

Липсват стандартизирани методики, с които да се оценяват нуждите и потребностите на децата, живеещи „под закрила“, както и на деца, живеещи в риск от изоставяне и неглижиране. Често индивидуалните планове за грижа на децата са формални, без те да имат практическа стойност. 

В допълнение на това, липсата на научни изследвания и данни, оценяващи задоволяването на индивидуалните потребности на децата в новите резидентни услуги, водят до тяхното морално обезценяване. Липсват и данни за това дали нуждите на децата са удовлетворени в рамките на новооткритите услуги. В резултат на това качеството на грижата е под въпрос

Специалистите, работещи в сферата, отчитат необходимостта от стандартизирани практики, които да отчитат ефективността на грижите за тези деца. Липсата на конкретни насоки с ясни индикатори за измерими резултати, в комбинация с липсата от редовни супервизии и умения за работа в екип често водят до чувство на недостатъчна подготвеност и прегаряне сред професионалистите. Това е валидно за повечето специалисти, независимо от нивото им на подготовка и професионална квалификация. Резултатите от тези фактори са:

 1. Нестабилност на приемната грижа;
 2. Голямо текучество;
 3. Деморализация на персонала;
 4. Поддържане на висок брой деца, настанени в резидентни услуги; и
 5. Занижени очаквания за развитие в бъдеще, както на децата, така и на професионалистите. Тези „резултати“ са бариери пред реформата ДеИ.

Решението

Какво е AMBIT?

Adapative Mentalization Based Integrative Treatment  (AMBIT) (Адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход)  представлява рамка за работа на екипи, работещи с комплексните нужди на клиентите (млади хора или възрастни) и техните проблеми с формирането на близки емоционални взаимоотношения.

Подходът предлага стандартизирани инструменти и принципи за използване на умения за ментализация при хора, които работят в тясно сътрудничество с деца в неравностойно положение и тяхното обкръжение.

Ментализация

Ментализацията е умението на човек да придава смисъл на поведението на другите хора на базата на допускания за техните мотиви. Ментализацията е основата на човешкото любопитство, умението да задаваме въпроси и да търсим отговори, свързани с това, какво ни разкриват поведенията и емоционалните реакции у другите. Ментализацията е изключително важно умение за развитието на други социално-емоционални и когнитивни умения. Способността за ментализация се формира от преживяванията в ранна детска възраст и се влияе от моментното настроение на човека. Например, начинът, по който интерпретираме поведението и намеренията на друг човек, може от една страна да отразява минали преживявания на насилие и / или пренебрегване. От друга страна, тази способност може да отразява моментното ни състояние – на щастие, или гняв. Всичко това влияе върху начина, по който човек се свързва с другите, формира и поддържа близки и интимни отношения с другите и в общността като цяло.

Често пъти клиентите и професионалистите се затрудняват да ментализират – да разбират значението на поведението – своето и на другите хора. Това нарушава установяването на доверие между детето и специалиста, което води до негативни психо-емоционални резултати за децата и за професионалистите. Това блокира и  тяхното бъдещо развитие.

AMBIT помага на екипи от специалисти да поддържат и развиват умението за ментализация в четири ключови области от практиката:

 1. Работа с клиенти;
 2. Работа в екипи;
 3. Работа в рамките на мултидисциплинарни екипи;
 4. Практическо обучение, насочено към поддържане на способността на екипа за непрекъснато обучение и подобряване на работата.

Кой може да кандидатства за обучението?

Обучението е подходящо за всички специалисти, които работят в тясно сътрудничество с най-уязвимите групи деца: психолози, социални работници, специалисти ранно детско развитие, служители в центровете за настаняване от семеен тип, примени семейства и др. 

Обучението е достъпно за екипи, представители на различни социални услуги (НПО, ЦОП, ЦНСТ, ЦПГ,  държавни и общински центрове).

Участниците в това обучение ще придобият: 1) Умения да прилагат AMBIT в рамките на настоящата си роля; 2) Умения да обучават и разпространяват AMBIT сред други професионални екипи. Обучение ще позволи идеите на обучението да бъдат споделени и интегрирани в редица екипи и организации по начин, който е адаптиран към местния контекст и нужди.

Местата са ограничени до 30 души. Организациите, желаещи да участват в това обучение, е необходимо да го направят в екип от трима специалисти, но този брой може да се предоговори в зависимост от мащаба на плановете за обучение, които организацията иска да постигне след обучението. Членовете на всяка група трябва да се състоят от професионалисти, които работят директно с деца и един ръководител на екип. Целта е не само да се повишат професионалните компетенции на персонала, но и да се обучат ръководители на екипи, които да станат местни фасилитатори на AMBIT. Като резултат от обучението, ръководителите ще могат да насърчават промените в рамките на своите организации и да интегрират базирани на ментализация инструменти и принципи в съществуващата си практика.

***Индивидуални кандидатури на специалисти, работещи в сферата, също ще бъдат приемани, но по-скоро като изключение. Тези кандидати трябва да изпратят CV и мотивационно писмо, което обучителите от Анна Фройд център за деца и семейства съвместно с Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца ще оценят.

Структура на обучението

Част I:

Обучението ще се проведе от професионалистите на Анна Фройд център за деца и семейства в сътрудничество с Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца. За улеснение на българските участници обучението ще има жив превод. Преведени материали ще бъдат предоставени, както преди обучението, така и след него.

Обучението ще се проведе онлайн.

Обучител: Лиз Кракнел

Продължителността на обучението е общо 35 астрономически часа, разпределени в следните дати:

04.11.2020 (сряда): Въведение и разбиране на вашите нужди

05.11.2020 (четвъртък): Въведение в ментализирането

11.11.2020  (сряда): Въведение в AMBIT

12.11.2020 (четвъртък): Работа с вашия екип

30.11.2020 (понеделник): Работа с вашите клиенти

01.12.2020 (вторник): Работа с вашата мрежа 

09.12.2020 (сряда): Учим докато работим

10.12.2020 (четвъртък): Учим докато работим  измерване на резултатите

16.12.2020 (сряда): Планиране и провеждане на обучение

17.12.2020 (четвъртък): Планиране на изпълнението

Първите 4 дати са уточнени, датите в м. декември предстои да се потвърдят

Част II:

След приключване на обучението, Анна Фройд център за деца и семейства ще осигури супервизии в малки групи (до 10 души). Всяка група ще получи общо 12 супервизии (12 астрономически часа) от януари до март / април 2021 г. 

В допълнение, всеки екип ще получи достъп до персонализирана локална версия на онлайн ръководството за AMBIT с отворен код, съдържащо всички учебни материали. Онлайн ръководството може да се редактира от екипите, така че  да продължи да бъде ресурс за участниците в обучението. Опцията за редакция ще гарантира прилагането на програмата по начин, който да отговаря на местните нужди и контекст. 

Цена

Цената за обучение на един екип от трима души е 7 250лв.

Това включва:

10 модула AMBIT обучение за екип от трима членове: 5 000 лв.

12 супервизии: 1 875лв.

Превод на обучението, обучителни материали и оригинално AMBIT ръководство 375лв

Съществува известна възможност за съфинансиране на обучението. При интерес, моля изпратете заявка за записване до 20 октомври 2020 г., в която освен имената на предложените участници упоменете и частта от таксата, която съответната организация би могла да отдели за обучението.

Регистрация

 • Как да се регистрирате – изпратете завка на galina.a.markova@gmail.com
 • Краен срок – 20 октомври 2020
 • Плащане по сметка:  t.b.c.

За допълнителни въпроси:

Д-р Галина Маркова, ръководител на НХЦ: 0882441271, galina.a.markova@gmail.com

Ния Лютакова, асистент, специалист работа с деца и семейства, Фондация “За нашите деца”

Translate »