Нашата работа

, , ,

Конференция за сигурната среда в училище по инициатива на ромския изследователски екип

Събитието бе организирано от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и Община Кюстендил по инициатива на младежите, участници в групите на местния изследователски екип по проекта „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“.

Добри национални практики за преодоляване на насилието в училище

Целите на конференцията бяха да се представят добри национални практики за преодоляване на насилието в училище и да се съберат мненията на участниците за това как да създаваме сигурна среда в училище за всеки учител, ученик, администратор и член на персонала, като се преодолее мълчанието по темата.

Представени бяха добри практики за справяне с насилието от училища в гр. Перник и гр. Хасково. Мотото на Илиян Кутев, психолог, гр. Перник за работата с  децата в риск беше, че децата могат да станат партньори на възрастните в създаването на сигурност  в училище, а детското участие като метод за работа е неизчерпаем източник на възможности. Структурираният подход и ясните правила, възприети в прилагането на една училищна политика срещу насилието в училище, бяха представени от Нина Марева и Илияна Тотева, учителки от гр. Хасково.

Изследване на успешни ромски деца

Анжела Филипова, изследовател на Ноу-хау център, НБУ представи резултатите от изследване на успешни ромски деца, демонстриращо какви са стратегиите за справяне с насилието на ромски ученици,  учители, директори и  родители, а Арсо Ганев от същия екип разгледа груповата работа с деца и младежи като инструмент за справяне с насилието.

В дискусионната част на конференцията на участниците бяха поставени следните въпроси за работа в групи:

  1. Кои от представените практики могат да бъдат приложени в практиката на всеки участник?
  2. Има ли предложения за други методи и модели, които биха ограничили насилието в училище?
  3. Кое ще помогне за интегриране на нови практики срещу насилието в училище?

Чуването и откликването на идеите на децата е особено важно

Участниците предложиха въвеждане на интерактивни методи за работа с деца – разработване на казуси, ролеви игри, разрешаване на конфликти чрез театър, преподаване на социални умения. За всички чуването и откликването на идеите на децата е особено важно. Специално внимание беше отделено на включването на родителите в училищните и извън училищни занимания, тъй като родителите често предизвикват напрежение в училище.

Интегрирането на нови практики в училище е пряко свързано с усвояване на нови умения за работа от учители. Тези обучения, според участниците, трябва задължително да се преподават от опитни специалисти и с подкрепата на институциите. Участниците очакват  и методически указания за работа с родители, както и гъвкави правила за приложение на различни мерки, съгласно конкретните потребности на всяко училище.

Езикова подготовка на децата от ромски произход

Като основни предизвикателства пред справяне с насилието в училище бяха отбелязани езиковата подготовка на децата от ромски произход и разширяващата се роля на учителя, за която той не е добре подготвен.

Към представителя на МОН, г-н Йосиф Нунев бяха отправени и препоръки – подкрепа от страна на министерството по отношение на ранното и последващо езиково обучение за ромски деца, децентрализиране на системата на образованието и изработване на ефективен механизъм и процедури за мулти-институционално взаимодействие.

В конференцията участваха над 50 представители на начални, основни и средни училища в града – директори, учители, психолози и педагогически съветници. Участваха и представители на централната, регионална и местна власт, специалисти от социалните услуги в общността.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »