Нашата работа

Коалиция “Детство 2025” с предложения за плана за деинституционализацията

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, заедно с другите организации от Коалиция „Детство 2025“, участва в изработването на предложение за структура и съдържание на актуализирания план за действие към национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в република България“.

Предложението беше изпратено до членовете на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация председателствана от Лазар Лазаров, зам.-министър на МТСП и Ева Жечева, председател на ДАЗД.

Вижте пълният текст на предложението на Коалицията:

Актуализацията на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България „ цели да се създадат условия и среда, които да гарантират, че реформата, стартирала през първия етап от изпълнението на плана ще продължи и поетите политически ангажименти, заложени в стратегията ще продължат да се изпълняват като се използват ефективно и целенасочено средства от фондовете на ЕС и през новия програмен период.

Водещи принципи:

 • Актуализираният план надгражда върху успехите, постигнати през първия етап /2010 – 2014г. /, както и изводите от изпълнението на стратегията и приема като основен приоритет превенцията чрез подкрепа на децата и семействата и деинституционализацията на децата, настанени в Домовете за медико-социални грижи за деца и Домовете за деца, лишени от родителска грижа, което ще позволи и затваряне на тези институции.
 • В актуализацията и изпълнението на Плана за действие участват неправителствени организации, следвайки Европейския регламент номер 1303/2013 на Европейския Парламент и Съвета от 17 Декември 2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент(ЕО) номер 1083/2006 на Съвета Комисията се оправомощава да приеме делегиран акт съгласно чл. 142 от новия регламент с цел приемането на европейския кодекс на поведение, чрез който държавите членки да се подпомагат и улеснят в процеса на организиране на партньорството и на базата на Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Актуализираният план е с хоризонт на действие до 2020г. и следва целите, заложени и приети в дългосрочната стратегия „Визия за ДИ на децата в РБългария“: да се гарантира правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.

Конкретни подцели от Визията за деинституционализация, приета през месец февруари 2010 г. от Правителството на Р. България:

 1. Нормативно регламентиране, устойчиво финансово обезпечаване и кадрово осигуряване на широк спектър от услуги за деца и семейства в общността, стъпвайки на добрите практики и привличайки иновативни подходи;
 2. Повишаване капацитета в системата за закрила на детето чрез ясно очертаване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето, доставчиците на услуги и осигуряване на адекватен професионален капацитет за ефективното функциониране на системата;
 3. Закриване на 137 институции за деца в рамките на 15 години, считано от приемането на документа;
 4. Недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа от всякакъв тип след приключване на реформата.

Цели за периода 2016 -2020 г.

 1. Превенция на разделянето на децата от родителите и превенция на насилие и неглижиране на децата.
 2. Деинституционализация на децата, настанени в Домовете за медико-социални грижи за деца и Домовете за деца, лишени от родителска грижа и осигуряване на алтернативна грижа, отговаряща на потребностите и възможностите за развитие на всяко дете.
 3. Повишаване на ефективността, екипното взаимодействие и качеството в работата на системата за закрила на детето и мрежата от услуги.

Мерки и дейности за постигане на целите; резултати и индикатори (количествени и качествени)

 1. Мерки и дейности за постигане на цел: Превенция на разделянето на децата от родителите и превенция на насилие и неглижиране на децата

1.1 Да се повиши ефективността и качеството на съществуващите услуги по превенция

 • активна работа с потенциално рискови семейства;
 • мобилна работа – ясно разписване на функции и индикатори за ефективност;
 • оптимизиране на картата на услугите по превенция въз основа на картографиране на семействата в риск на областно ниво и оценка на ефективността на съществуващите услуги
 • областните координационни механизми по ДИ осигуряват екипно взаимодействие при вземането на решения и поемането на отговорност и ефективност в работата по превенция на изоставянето

(Проект: Превенция на отделянето на деца от родителите)

1.2. Да се изгради междуинституционална система за кризисна подкрепа на семейства

 • кризисна материална подкрепа
 • гарантиран достъп до услуги – социални, медицински, образователни, рехабилитационни
 • превенция на изоставянето на ниво родилен дом
 • областните координационни механизми по ДИ осигуряват екипно взаимодействие при вземането на решения и поемането на отговорност и ефективност в работата по кризисна подкрепа на семействата

1.3. Да се въведе механизъм, при който преди всяко предложение, свързано с решение за раздяла на детето от семейството, социалният работник да има задължението да докладва за предприети мерки за превенция на раздялата пред Общинска комисия за закрила на детето

1.4. Да се въведе в практиката ясен и точен механизъм за включване и участие на детето в целия процес на закрила

1.5. Да се гарантират правата на родителя (участие, включване и овластяване) в процеса на закрила и при вземането на решения, засягащи детето

1.6. Наличието на социален работник в родилните отделения (може да бъде външен за болниците – например от услугите) да бъде задължително условие за акредитация на болниците

1.7. Разработване и въвеждане на национална програма за ранна интервенция  за семействата на деца с увреждания или в риск от увреждане от 0 до 6 години

 1. Мерки и дейности за постигане на цел: Деинституционализация на децата, настанени в Домовете за медико-социални грижи за деца и Домовете за деца, лишени от родителска грижа и осигуряване на алтернативна грижа, отговаряща на потребностите и възможностите за развитие на всяко дете

2.1. Закриване на ДМСГД и развитие на алтернативни услуги в общността:

 • ясен регламент и финансов стандарт на създадените, в пилотните по първа фаза на плана, медико-социални услуги: Център за майчино и детско здраве, Център за ранна интервенция, Семейно-консултативен център и център за психично здраве, ЦНСТ ДМУ нуждаещи се от 24 часова медицинска грижа
 • мораториум на настаняването
 • подкрепа за развитие на приемната грижа за малки деца (0-3г)
 • проект за закриване на всички ДМСГД с хоризонт 2020
 • превенция на институционализиране на грижата чрез обучение и супервизии на екипите за управление и персонал в новите услуги
 • превенция на институционализиране на грижата чрез гарантиране на достъп до здравни, социални, образователни и социални услуги
 • повишаване на качеството на услугите

2.2. Закриване на всички ДДУИ и повишаване качеството на разкритите алтернативни услуги:

 • закриване на всички ДДУИ в страната
 • превенция на институционализиране на грижата чрез обучение и супервизии на екипите за управление и персонал в новите услуги
 • превенция на институционализиране на грижата чрез гарантиране на достъп до здравни, социални, образователни и социални услуги
 • осигуряване на редовна връзка с родителите, когато е в интерес на детето

2.3. Закриване на всички ДДЛРГ и създаване на мрежа от алтернативни услуги:

 • индивидуална оценка на потребностите на всяко дете/младеж в ДДЛРГ и всички ЦНСТ, в които са настанени да живеят деца от ДДЛРГ
 • съгласуван и приет план за закриване на всички ДДЛРГ
 • повишаване на ефективността на услугите в общността по превенция на настаняването и реинтеграция
 • повишаване на компетентността на екипите от резидентите услуги в общността да оказват подкрепа на деца и младежи за подготовка за самостоятелен живот след напускане на институцията
 • осигуряване на редовна връзка с родителите, когато е в интерес на детето
 • проект за закриване на всички ДДЛРГ

2.4. Проект за развитие на услуги в общността с консултативен характер за подкрепа на младежи над 18 г., напуснали резиденти услуги и приемна грижа, по пътя към самостоятелност.

2.5. Изработване и изпълнение на дългосрочен План за развитие на приемната грижа:

 • Анализ до момента и разработване на План за развитие на приемната грижа на национално, областно и общинско ниво;
 • Повишаване на капацитета на общините за управление на услугата и подобряване на нейното качество;
 • Проект за развитие на модели за заместваща приемна грижа;
 • Изграждане на система за подкрепа на приемни родители за деца с комплексни нужди ((деца с увреждания, деца в конфликт със закона, непридружени деца бежанци и търсещи убежище)
 • Пилотиране на модели на приемна грижа от страна на НПО и мултиплициране на добрия опит;
 1. 6. Проект за закриване на всички ВУИ/СПИ в страната.

2.7. Осиновяване – анализ и изграждане на система за мониторинг на процеса

 1. Повишаване на ефективността, екипното взаимодействие и качеството в работата на системата за закрила на детето и мрежата от услуги

3.1. Нова политика за подкрепа на детето и семейството

 • Интегриран подход към услугите;
 • Актуализиране на стандартите и критериите за социалните услуги за деца с акцент измерване на качеството;
 • Въвеждане на комплексна оценка на потребности и стандарт за оценка и работа по случай;
 • Осигуряване на връзка с икономическите и жилищни политики

3.2. Система за мониторинг и оценка на въздействието на системата за закрила на детето и мрежата от услуги

 • Единна база данни
 • Индикатори за качество на услугите и социалната работа
 • Инструментариум за оценка на въздействието на услугите върху живота на децата

3.3. Национална рамка за компетенции, квалификация и развитие на професионалистите, работещи с деца и семейства;

 • Общи стандарти в работата с деца и семейства, гарантиращи правата на детето;
 • Система за регулярна и квалифицирана подкрепа на работещите и супервизия;
 • Стандарти за численост и натовареност;
 • Стандарти за работна среда, отговаряща на изисквания за работа с клиенти и ресурсна осигуреност;
 • Осигуряване на устойчиво развитие на системата чрез адекватно възнаграждение на труда;

3.4. Нов подход във финансирането, ориентиран към качествени резултати

 • Подобряване на финансовата ефективност на социалните услуги и системата за закрила
 • Диференцирани финансови стандарти, осигуряващи издръжката на услугата и качеството на грижата за децата
 • Механизъм за трансфер на средствата към нови /дейности /услуги /политики
 1. Очаквани резултати и индикатори

Резултатите и индикаторите ще бъдат разработени в рамките на актуализирането на Плана с участието на Коалиция Детство 2025.

4.1. Финансиране – За изпълнението на мерките и дейностите ще се използват предимно средства от европейските програми, но ще бъдат търсени и възможностите на републиканския бюджет (като се използват ресурсите на създадените вече социални услуги като държавно делегирани дейности, както и осигурените средства за издръжка на децата в специализираните институции). Средствата от фондовете на ЕС ще се използват като се прилага вече утвърденият през първия период на изпълнение на плана модел на кръстосано финансиране на проекти, които ще бъдат неразделна част от актуализирания план, от няколко фонда.

4.2. Управление и координация – управленски структури, мониторинг, комуникация

4.2.1. Структури за управление и координация, включващи представители на гражданските организации в съответствие с изискванията на чл. 5 от Европейския регламент номер 1303/2013 на Европейския Парламент и Съвета от 17 Декември 2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент(ЕО) номер 1083/2006 на Съвета Комисията се оправомощава да приеме делегиран акт съгласно чл. 142 от новия регламент с цел приемането на европейския кодекс на поведение, чрез който държавите членки да се подпомагат и улеснят в процеса на организиране на партньорството и на базата на Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове

4.2.2.Междуведомствената работна група за управление и координация:
управлява цялостното прилагане на плана за действие;
наблюдава и оценява изпълнението на конкретните дейности и проекти от плана за действие.

Членове на работната група: вице – премиер или министър по управление на средствата от Европейския съюз, двама заместник-министри на труда и социалната политика, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на финансите, заместник-министър на образованието, младежта и науката, съпредседателите на МЕРГ (председател на ДАЗД и представител на Коалиция Детство 2025 – това съответства и на регламент Европейския регламент номер 1303/2013 на Европейския Парламент и Съвета от 17 Декември 2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент(ЕО) номер 1083/2006 на Съвета Комисията се оправомощава да приеме делегиран акт съгласно чл. 142 от новия регламент с цел приемането на европейския кодекс на поведение, чрез който държавите членки да се подпомагат и улеснят в процеса на организиране на партньорството и на базата на  Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове), изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие, двама съветници от политическия кабинет на министър-председателя, началник на кабинета на ресорния вицепремиер;
Работната група се среща ежемесечно, за да оцени прогреса по изпълнение на цялостната стратегия за деинституционализация.

4.2.3. Междуведомствена експертна работна група:
статут: междуведомствен колективен орган, осигуряващ координацията по изпълнение на плана за действие; съпредседатели на ЕРГ са: председател на ДАЗД и представител на Коалиция Детство 2025; членове са представители на: МТСП, МЗ, МФ, МРРБ, МЗХ, ДАЗД, АСП, НСОРБ, УНИЦЕФ, неправителствени организации, ръководителите на всички проекти по Плана за действие;
мандат: актуализиране на плана за действие, пряко наблюдение на изпълнението на дейностите по плана за действие, осигуряване на координацията между държавните институции и с другите организации, ангажирани по плана за действие, осигуряване на координацията между всички проекти;
На всеки 6 месеца се прави мониторинг и оценка на изпълнението на плана; веднъж годишно при необходимост се прави предложение за актуализация на плана.

С оглед гарантиране на по-голяма сигурност за бърза, ефективна и навременна обмяна на информация между членовете на експертната група, което рефлектира в цялост върху целесъобразността на дейностите по конкретните проекти спрямо плана за действие, се предлага експертната група да има постоянен мандат и свои представители в МРГ

4.2.4. Нормативна регламентация на функционирането на Регионални екипи по ДИ – в тях влизат: представители на общините; неправителствени организации ( с експертиза в деинституционализацията), (съгласно Европейския регламент номер 1303/2013 на Европейския Парламент и Съвета от 17 Декември 2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент(ЕО) номер 1083/2006 на Съвета Комисията се оправомощава да приеме делегиран акт съгласно чл. 142 от новия регламент с цел приемането на европейския кодекс на поведение, чрез който държавите членки да се подпомагат и улеснят в процеса на организиране на партньорството и на базата на Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове) специалисти от РДСП, РЗИ, РИО. РЕД докладват периодично за дейността си на МЕРГ в лицето на двамата съпредседатели.

2.5. Работещите по места областни координационни механизми по деинституционализация да получат нормативна регламентация, която да гарантира устойчивост на тяхното функциониране.

4.3. Създаване на постоянно действаща система за мониторинг на Плана за действие, с участието на представители на неправителствения сектор

4.4. Създаване и изпълнение на комуникационна стратегия

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »