Нашата работа

Да се създаде система за оценка на ефекта от услугите върху живота на децата и техните семейства

„ДАЗД ще бъде гарант за устойчивото развитие на процеса на деинституционализация в България”, това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева по време на срещата си с представители на Коалиция „Детство 2025”.

Целта на разговора беше да се очертаят съвместните усилия за развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете, което ще бъде изведено от специализираните институции.

 „Ние ще продължим трансформирането на институционалната грижа в семейна или близка до семейната. Всяко дете с неговата индивидуалност и нужди ще бъде в центъра на усилията ни за осигуряване на възможности за реализация и социално включване”, увери Жечева.

От своя страна членовете на Коалиция „Детство 2025” отбелязаха приоритетните области, които трябва да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, за да не спре процесът на извеждане на децата от специализираните домове:

  • възобновяване на работата на Междуведомствената работна група по деинституционализация;
  • създаване на координационно звено с участието на експертни граждански организации;
  • разработване на финансов механизъм за пренасочване на средствата към новите услуги и мерки, гарантиращи устойчивост на системата след края на реформата;
  • да се създаде система за оценка на ефекта от услугите върху живота на децата и техните семейства.

Председателят на ДАЗД декларира готовност да се работи по тези теми, за да бъде постигнат синхрон в усилията на всички институции и гражданското общество. По този начин ще се осигури плавното преминаване първо на момичетата и момчетата с увреждания от институциите в услугите от нов тип.

Коалиция „Детство 2025” обединява 18 неправителствени организации, работещи по въпросите на деинституционализацията на децата в Република България – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Български център за нестопанско право, фондациите „За нашите деца”, „Лале”, „Лумос”, „Надежда и домове за децата – клон България”, SOS детски селища, Национална мрежа за децата и други.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »