Нашата работа

Скандално назначение в дом за деца „Св. Иван Рилски“

Днес Коалиция „Детство 2025“ изпрати до Д-р Таня Андреева, министър на здравеопазването и до Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, писмо, с което изразява категоричното си становище по повод на скандално назначение в дом за деца в София и настояват за отмяната му .

Няколко сериозни инцидента с деца

В резултат на конкурса за директор на Дома за медико-социални грижи за деца ”Св. Иван Рилски” в гр. София е била избрана д-р Джурелова, директор на дома до 2011 г. Обезпокоени сме от факта, че по времето, за което д-р Джурелова е била директор на дома, има няколко сериозни инцидента с деца. В един от случаите се стига до ампутиране на ръка на едно от децата (през 2003 г.), тъй като е било връзвано за леглото продължително време, а при друг дете с над 80% изгаряния и опасност за живота не е получило медицинска грижа в продължение на няколко дена (2011 г.).

Изпратени са сигнали

В резултат на широката медийна и обществена реакция са били извършени проверки от Държавна агенция за закрила на детето и са събрани данни за лоша организация, липса на контрол и адекватна грижа за децата в дома. Изпратени са сигнали до Районна прокуратура за образуване на наказателно производство срещу д-р Джурелова в качеството й на директор, както и са направени препоръки за уволнение.

Компрометирано назначение

За нас подобно компрометирано назначение е в конфликт с поетите от правителството ангажименти да продължи процеса на деинституционализация в страната. Считаме, че цитираните инциденти и извършените проверки доказват, че д-р Джурелова не притежава необходимия опит, компетенции, лични и морални качества за продължаване на реформата в дома за деца и гарантиране качеството на грижа за всяко едно от настанените деца.

Коалиция „Детство 2025“ носи своето име от Визията за деинституционализация на децата в България и е обединение на 16 водещи граждански организации и мрежи, представляващи повече от 150 НПО-та и личности от цялата страна, които работят по въпросите на деинституционализацията от 2000 година. Целта ни е устойчивост на процеса на деинституционализация, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »