Нашата работа

Кръгла маса на Коалиция „Детство 2025″

Екипът на Ноу-хау центъра взе участие в кръгла маса на Коалиция „Детство – 2025“, чиято цел беше да се определят основните приоритети в работата на коалицията, както и спешните работни задачи в отговор на съществуващи рискове за ефективното изпълнение на политиката по деинституционализация.

Основните приоритети в работата на коалицията са свързани с

  • актуализацията на Плана за действие за изпълнение на стратегията “Визия за деинституционализация на децата в Република България“;
  • оказване на натиск да продължи процесът на закриване на ДМСГД;
  • осъществяване на законодателни промени;
  • участие на коалицията в процеса на управление на деинституционализация на различни нива;
  • система за постоянен мониторинг и оценка на политиката и практиката на деинституционализацията.

Участниците в кръглата маса обсъдиха проект на писмо до министъра на здравеопазването за достъп до актуална информация, свързана с броя на децата в ДМСГД, със статута на новите услуги, създадени по проект „Посока – семейство“ и как продължават да работят с функционирането на нови центрове, създадени с промените в ЗЛЗ. Информацията е нужна с цел по-добрата подготовка на участниците от коалицията в работна група към МЗ, която предстои да започне работа по създаване на нова стратегия за реформа в ДМСГД.

Обсъдена беше и необходимостта от актуална информация относно продължаващите инвестиции в деинституционализацията през ОПРЧР и съществуващи анализи на постигнатите ефекти от изпълнението на проектите, финансирани през миналия програмен период – „Посока – семейство“ и „Детство за всички“. Тази информация ще се поиска писмено от министър Калфин.

Участниците взеха решение за организиране на срещи  на коалицията със зам.министъра на правосъдието и омбудсмана във връзка с изпълнението на стратегията за детско правосъдие и наложителната реформа в СПИ и ВУИ .

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »