Нашата работа

, , ,

Изготвяне на обучения за общинска администрация и директори на социални услуги в общността за развитие на услуги за деца от домове

Проектът идентифицира основните предизвикателства в процесът на деинституционализация, като предоставя подкрепа под формата на обучения на заинтересованите общински администрации, специалисти и неправителствени организации. Крайната цел на обучителната програма е да подобри уменията, знанията и компетенциите на специалистите и местните общности, за да се намалят рисковете от неуспешно преместване на деца от специализираните институции в новите услуги.

ЦЕЛ

Основната цел на проекта е да осигури плавен и сведен до минимални рискове процес на преместване на деца от домове и адаптирането им в общността, като подготви администрацията на общините, ангажирани с деинституционализацията, за създаване на екипи от професионалисти, способни да осигуряват качествена грижа за деца (от домове и от общността).

МЕТОДОЛОГИЯ

Проектът анализира по какъв начин се развива децентрализацията на  политиката на деинституционализация в една общност като изучава процесите на взаимодействие между местните организации и структури. Изследват се гледните точки на различните участници и техните предложения за промяна, като се използва рефлексия върху опита им от работа по случаи на деца и семейства (основен метод за оказване на помощ в социалната работа). Обсъждането на работата по  конкретни случаи на деца ще събере доказателства за необходими промени в методики, процедури и регулации, свързани с процеса на деинституционализация.

 ДЕЙНОСТИ

Анализ на потребностите, проучване на нагласите, събиране на база данни, провеждане на обучения, анализ ва обучителната програма, изготвяне на препоръки.

ПАРТНЬОРИ

В проекта са включени представители на общинските администрации, ангажирани с управлението на услугите; представители на НПО, предоставящи услугите в общността; представители на персонала, работещ в услугите.  Обучението е реализирано от експерти от Български институт за отношения между хората към НБУ.

ПЕРИОД

2012 – 2013 г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »