Нашата работа

, ,

По програма Еразъм ще работим за актуализиране на учебните програми в 8 университета

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ стартира изпълнението на нов проект „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата в Европа: актуализиране на учебните  програми“. Финансирането е по програма Еразъм + на Европейската комисия. Проектът е тригодишен (октомври 2015 – септември 2018) и се изпълнява в партньорство с осем университета от Югоизточна Европа и Великобритания.

Осъзната необходимост от последователност и общо разбиране за благосъстоянието на децата и въпросите за закрила

Проектът е разработен от международни организации и институции за висше образование, на базата на осъзнатата необходимост от последователност и общо разбиране за благосъстоянието на децата и въпросите за закрила в цяла Европа. Транс-европейските партньори са установили необходимостта от общ набор от основни модули за обучение, които да информират  професионалното  развитие в сферата на социалната работа.

Целта е да се повишат компетенциите и информираността на социалните работници по закрила на детето

Проектът ще създаде набор от модули за обучение за основни социални дейности по закрила на детето в Югоизточна Европа. Модулите за обучение ще бъдат включени в местните програми за висше образование. Целта е да се повишат компетенциите и информираността на социалните работници и сродни специалисти по закрила на детето, което да подобри качеството на предоставянето на услуги за деца в неравностойно положение, в рамките на и между различните държави.

Обмяната на опит ще увеличи капацитета и професионализма на специалистите, за да се отговори на предизвикателствата по закрилата и благосъстоянието на децата в глобализирания свят.

Идентифицираните модули включват:

  • Базирана на умения практика / оценка на риска (включително онлайн е-обучение)
  • Основани на доказателства ефективни умения / практика на мониторинг
  • Мулти-дисциплинарна работа / мулти-дисциплинарен подход (включително с деца и семейства)
  • Работа с труднодостъпни деца / семейства
  • Транснационална социална работа (вкл. проблемите на бедността, културата и миграцията)

Проектът включва осем университета със специализирани области на умения и опит: Университет на Стърлинг, Шотландия; Държавен педагогически университет в Кишинев, Молдова; Белградски университет, Сърбия; Университет Букурещ, Румъния; Нов Български Университет, България; Университетите на на Кент, Великобритания, Прищина, Косово и Тирана, Албания.

Terre dеs Hommes, Фондация “Лозана” в Унгария е местен координатор със силни общоевропейски работни отношения, поддържа мрежи в Югоизточна Европа и добро разбиране на проблемите и спецификите, които могат да възникнат. Университетите-партньори представляват ключови институции за обучение и изследователска дейност в сферата на благосъстоянието на децата и закрилата в съответните страни.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »