Нашата работа

, , ,

Какво казват децата и младежите за насилието в училище? (видео запис)

На 8 юли 2021г. бяха представени данни от наскоро проведено изследване на насилието между деца в училищна среда. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца беше поканен през 2020г. от Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа да се включи със своя изследователски опит и експертност в регионално изследване, събиращо данни от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния и Сърбия. Конкретната ни цел беше натрупването на повече доказателства от България по този нарастващ проблем.

Споделянето на опит и публичното говорене по темата са важни за преодоляването на проблема с насилието

Он-лайн семинарът запознава младите хора, специалистите и широката общественост в страната с начина, по който младежите говорят за насилието в училище и за начините, по които то може да бъде преодоляно. Споделянето на опит между професионалистите и публичното говорене по темата са важна част от преодоляването на насилието над и между деца. Чуването на гледната точка на децата и младежите и активирането на техните ресурси за справяне са стратегическа цел в работата на Ноу-хау центъра и на партньорските мрежи, в които той участва.

Присъстваха представители на НПО, университетски преподаватели, учители, студенти, правозащитни организации, представители на държавни институции, младежката секция на БЧК, ЦОП, социални услуги и др.

В първата част на събитието д-р Антоанета Матеева, преподавател в Нов български университет и член на екипа на от Ноу-хау центъра, представи данните от терена в България и изведе редица важни теми, между които: 

  • териториите, видовете и типичните ситуации на насилие, така както младежите ги виждат и преживяват в своето ежедневие; 
  • нормите и вярванията в местните общности, които насърчават насилие или блокират възможностите за преодоляването му; 
  • ключовите източници на сигурност и закрила, както и идеите, които децата и младежите имат за преодоляване на насилието.

Апробиран модел създава пространство за говорене за насилието и активизира ресурсите на младежите за превенция

Във втората част на семинара Петя Стефанова, координатор на програма за превенция на насилието над деца на Асоциация „Ная“ от гр. Търговище, представи апробиран модел, в който активно са включвани младежи – доброволци. “Промяната започва първо от мен” създава пространство за говорене за насилието сред младежите и позволява активизиране на техните собствени ресурси за разпознаване на случаи на насилие над деца. Програмата включва и информиране и насочване на младежите към подходящи местни организации и специалисти от мрежата за подкрепа и закрила на преживели или в риск от насилие деца.

Някои от въпросите на участниците бяха свързани с научаването на нови начини за преодоляване на насилието, кои са най-уязвимите деца подложени на насилие в училище и как мерим резултатите от дейностите по превенция? Изводите, до които учстниците стигнаха бяха, че ако има бездействие от страна на възрастните, то може да бъде окачествено като вид действие и е от ключово значение включването на родителите в методите и стратегиите за превенция. Участниците говориха за това какви са ценностите, които поставяме във взаимоотношенията ни на обществено ниво и дали примерите на насилие, които децата виждат в ежедневието, не провокират симптомите на насилие в отношенията помежду им.

Трудностите в работата по проекта Петя свърза с „тъмните кътчета“ (тоалетната, пушялната)  в училищната среда, до които достъпът е затруднен, както и промяната на нагласите – „да убедим децата че са тормозени“.

Друго съществено послание, което беше очертано в дискусията, е активната дългосрочна работа с програми за повишаване на информираността и превенция на насилието на ниво политики, внедряването на положителния опит на НПО и публичното говорене за това как се работи с различията и отношенията между половете.

Повече ресурси за изследването, както и запис от представяне на резултати от регионалните терени можете да намерите тук.

Translate »