Нашата работа

, ,

Система за мониторинг на ефекта от деинституционализацията върху деца и семейства, основана на дете-центриран подход

Проектът си поставя основната задача да създаде система за дете-центриран мониторинг на деинституционализацията, който се използва за да подкрепи  и оцени ефекта на деинституционализацията върху децата и семействата. Системата за дете-центрирания мониторинг се създава така, че да интегрира опита на професионалистите, работещи с деца и семейства, и да ги направи партньори в процеса на мониторинг.

Цел

Целта на проекта е да създаде механизъм, който гарантира, че деинституционализацията е дете-центриран процес, т.е., че професионалистите, работещи за развитието на детето, основават своите действия върху интересите на детето и че детето участва в процеса на деинституционализация.

Методология

Чрез различни изследователски методи, анализи и генериране на знания да се развитие на стратегия, базирана на доказателства, както и промяна оценките от такива, фокусирани върху отчитане на планирани дейности по проекти, към такива, ориентирани към интеграцията на децата в общността в контекста на цялостна реформата за детско благосъстояние.

Дейности

 • Създаване на условия за споделено разбиране на дефиницията: дете-центриран подход в деинституционализацията,
 • Информиране и договаряне на работата на Ноу-хау центъра с управлението на деинституционализацията и с заинтересовани лица и организации,
 • Анализиране на съществуващи документи, текстове и оценки през призмата на дете-центриран подход,
 • Идентифициране на празноти в необходимата информация и стратегии за събиране на данни,
 • Дефиниране на стандарти и индикатори за мониториране на деинституционализацията,
 • Създаване на дизайн за мониторинг,
 • Пилотиране на мониторинговата система, получаване на обратва връзка, използване на данните за актуализиране на Плана за действие,
 • Съгласуване на стандарти за оценка на потребности на децата с акцент върху силните им страни. Тези стандарти и общ инструмент за оценка за учители, здравни работници, представители на социалната сфера, родители, деца. Изясняване на ролите и отговорностите на професионалисти, деца и родители,
 • Обучение на професионалисти и представители на системата на осигуряване на качество за участие в процеса на мониторинг,
 • Публикуване на помагала за приложение на дете-центриран подход, неговото мониториране и уменията, необходими за прилагането на мониторинговата система,
 • Лобиране за интегриране на стандартите в системата на университетсткото обучение.

Партньори

АСП, МТСП, МЗ, ДАЗД и др. Проектът е финансиран от фондация Оук.

Период

2014 – 2017 г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »