Нашата работа

,

Гледайте на запис: „Практиката на супервизия по закрила на детето в България“

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет организира два онлайн семинара по темата за практиките на супервизия в социалния сектор и в мултидисциплинарните екипи в България. Основни въпроси, които целим на поставим са: Доколко супервизията допринася за повишаване качеството на услугите и ги професионализира? Има ли професионални стандарти за супервизия, как и коя професионална общност в България се ангажира с прилагането на тези стандарти в практиката?

Супервизията в помагащите професии е процес, който гарантира, че специалистите постигат разбиране за клиента и помагащия процес максимално пълно. Чрез супервизията те могат да открият свои силни страни и ограничения в работа с клиенти, да разбират как техният собствен житейски опит става част от процеса на помагане, как отношенията със супервизора влияе върху този процес. В социалния сектор супервизията е особено важна, тъй като, работейки с хора от маргинализирани групи, специалистите се срещат с опит, който им е съвършено непознат и често провокира емоции, които пречат на процеса на помагане. Супервизията на мултидисциплинарни екипи за работа по случаи изпълнява множество функции – от супервизия по случая до организационна супервизия.

Но как това се случва в България в този момент?

Днес, когато има съгласие за криза в социалния сектор, темата за това по какъв начин супервизията подкрепя специалистите и ги развива професионално е важна. Знае се, че суперизията, като нов подход за учене от опита, се развива не на базата на приети от професионални общности стандарти, а по-скоро от отделни професионалисти, които осмислят опита и го надграждат, докато правят супервизия. Често супервизията в социалната сфера се прави от представители на различни професии. Време е да се съпостяват гледни точки и опит, за да успеем да се съгласим по стандарти за супервизията в социалния сектор.

Практиката на супервизия по закрила на детето в България

В първия семинар озаглавен „Практиката на супервизия по закрила на детето в България – постижения, проблеми и стандарти“ НХЦ представя изследване, проведено през 2022 г. То представлява част от проучването на практиките на супервизия в Източна Европа (Албания, България, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния и Сърбия) и приложението ѝ в мултидисциплинарните екипи за работа по закрила на детето. Резултатите от регионалното изследване показват моментна снимка на състоянието на супервизията и гледната точка на професионалисти, които от години предлагат супервизия.

С публикувания доклад от изследването на български език можете да се запознаете тук: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2022/06/Supervision-of-multidisciplinary-teams-BG.pdf

По време на семинара бяха поставени някои въпроси за дискусия:

  • Какво е мястото на университетите, които обучават социални работници и специалисти в хуманитарни профили за въвеждането на супервизията като задължителна част от работата с хора?
  • Какви трябва да са стандартите за супервизия в социалната работа? Как трябва да са разписани и кой трябва да се ангажира с това?

Във втория семинар, който ще се проведе през септември 2022 г., ще представим усилията за прилагане на стандарти в супервизията в социалния сектор с акцент върху: мултидисциплинарната междусекторна работа с други сфери, напр. образованието, супервизията на екипите на ОЗД и др.


Свързани публикации: https://knowhowcentre.nbu.bg/razliki-v-razbiraniata-i-praktikite-po-supervizia/

https://knowhowcentre.nbu.bg/supervizia-na-multidisciplinari-ekipi-conferenzia/

https://childhub.org/bg/uebinari-za-zakrila-na-deteto/superviziyata-v-multidisciplinarnite-ekipi-zaklyuchitelna-konferenciya-na-childhub

 

Translate »