Нашата работа

,

Гледайте на запис: „Ролята на творческата изява в личностното развитие и реализацията на деца и младежи с интелектуални затруднения“

Милена Кънчева е завършила МП „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ и БП „Логопедия“ в Нов български университет, МП „Управление на институции за социална работа“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От 11 години работи в Бюро за социални услуги към Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община. Координира инициативи и проекти на Гражданско движение „Помощ на лица с проблеми в развитието“ от 2010 г., а от 2013 г. и на едноименната Фондация (ФПЛПР). Има 30 годишен син с разстройства от аутистичния спектър (РАС) – дългогодишната битка за добруването му я прави „експерт от опит“ в самозастъпничеството, родителската подкрепа и комуникацията между институциите и неправителствения сектор.

През 2019 г. по ОПРЧР, процедура „Открий ме“, съвместно със свои колеги от НБУ създава център за приобщаващо и неформално образование „Нови перспективи през изкуство – Арт и Скок“.

Милена разказва за дейностите и преживяванията на специалисти, деца, младежи и родители в Творилницата и как те спомагат за постигане на основни цели като: насърчаване към социално включване посредством формиране на мотивация и умения за общуване и самостоятелно справяне с ежедневните предизвикателства; създаване на социално предприятие.

През 2019 г. в Департамент „Здравеопазване и социална работа“ в Нов български университет започна обучение по магистърска програма „Психосоциални интервенции за деца и семейства“. Към днешна дата програмата продължава да привлича хора с опит в работата с деца и семейства в социални услуги, в системата за закрила на детето, училищното и предучилищно образование, а също и специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа и подкрепа на деца и семейства в риск. Един от непосредствените резултати от това обучение е създалата се възможност за студентите и вече завършилите програмата специалисти да допринасят със своя професионален опит за обмена на знания и добри практики в рамките на създалата се общност от лидери – практици, както между тях, така и с широкия кръг от посветените на социалната работа и социалната промяна хора в България. Един от начините, по които този обмен се случва е инициираната от страна на студентската общност инициатива за организиране на онлайн семинари по теми, избирани и представяни от самите студенти. Този семинар е част от тази инициатива.

Translate »