Нашата работа

, , ,

Онлайн дискусия (видео): Семейно-ориентиран подход в социалната работа

На 21.5.2020 г. се проведе дискусионна среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца на тема „Семейно-ориентиран подход в социалната работа – професионални рефлексии“.

Защо е важно да работим ефективно със семейството?

Дискутантите Наталия Христова-Михайлова и Стоян Михайлов представиха основанията за въвеждане на семейно ориентирания подход в социалната работа за подкрепа на семействата в риск и основните характеристики и принципи на подхода. Те показаха резултати от тяхно емпирично проучване сред професионалисти по отношение на нагласи, разбиране, бариери и подкрепящи фактори за прилагане на семейно-ориентиран подход в социалните услуги в общностите в България. Беше предложена дискусия по отношение на ключовите фактори, улесняващи и затрудняващи прилагането му в практиката на социалните услуги в страната.

На онлайн дискусията присъстваха членове на областни структури за социално подпомагане, социални работници от центрове за настаняване от семеен тип, представители на доставчици на услуги от неправителствения сектор, както и психолози и университетски преподаватели. Бяха споделени различни гледни точки по отношение на трудностите при работата с родителите и страховете, които те изпитват. Общо беше разбирането, че развитието на социалната система у нас, както и в глобален план, е навлязло в нов етап. Преосмислянето на досега привидно противопоставящите се подходи на дете-центриран и семейно-ориентиран подход е тема, която вълнува всички професионалисти. Универитетските програми е необходимо да подкрепят и да учат бъдещите специалисти да работят ефективно със семействата, които попадат в трудна ситуация и претърпяват сътресения и кризи.

За дискутантите:

Наталия Герасимова Христова – Михайлова

Наталия Герасимова Христова – Михайлова е Магистър по Педагогика и Доктор по Социални дейности. Тя има значителен практически опит в директна работа с деца и семейства в риск, в разработване и прилагане на ефективни модели на услуги за подкрепа на семейства в риск. Наталия има и дългогодишен опит като национален и международен консултант, изследовател и оценител на проекти, програми и стратегии в областта на закрилата на децата, образованието, социалните и интегрирани услуги.

Стоян Михайлов

Стоян Михайлов е Магистър по социология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е докторант във Философски факултет на СУ, катедра „Социология“. Управител е на консултантска фирма Джънкшън България. Стоян има значителен опит като изследовател и оценител в областта на детското благосъстояние и деинституционализацията на грижата за деца. Интересите му са в областта на изследванията на уязвими групи, образованието и социалните услуги.

Допълнителни ресурси:

  1. Презентация: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2020/05/Semeino-orientiran-podhod-v-socialnata-rabota.pptx
  2. Статия в сп. „Педагогика“, СЕМЕЙНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА – ОСНОВАНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЛЕКСИИ, Наталия Христова-Михайлова, Мая Чолакова, Югозападен университет „Неофит Рилски“, стр. 814: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2020/05/Pedagogy_6_19.pdf

Следете сайта ни за обявяването на нови дати за дискусии или се абонирайте за електронния ни бюлетин.

Електронен бюлетин

Заявка за абонамент

Моля, изчакайте.

Благодарим за изпратената заявка!

Translate »