Нашата работа

, ,

Как да работим с родители в конфликт?

Ноу-хау център кани работещи с родителски конфликти от социалната, образователната, здравната и правната сфери, да обсъдим тази проблематика и да потърсим възможни подходи към решаване на казуси, свързани с нарушени детски права и ролята на специалистите в тяхното възстановяване, както и идеи за бъдещи промени в законодателството и нормативната уредба.

Дискусионен семинар „Как да работим с родители в конфликт?“

Кога: 29-ти септември, 14:00 – 16:00

Къде: в платформата Zoom

Линк за регистрация до 28.9.: https://forms.gle/MJV1JFeNSrxEP8b68

Правата на децата се нарушават, когато родителите са в конфликт. Децата, попаднали по волята на възрастните в центъра на ожесточено противопоставяне между двамата родители, понасят насилие, изпитват конфликт на лоялност, изправени са пред това да избират между „лош“ и „добър“ родител, принудени са да живеят в атмосфера на непрекъснат стрес. Тези фактори са бариера пред оптимално развитие на детето. Именно затова тези случаи попадат в полезрението на системата за закрила на детето.

И изследванията, и обученията за специалисти, които провеждаме, показват, че работещите с деца и семейства, особено екипите в ОЗД, са свръхнатоварени с управлението на родителските конфликти и съпътстващите ги юридически процеси. Тези конфликти създават изключително тежки и сложни процеси, черпят време и усилия, както и редица финансови ресурси, и вредят на всички – на деца, родители и специалисти.

Работна програма на събитието

  1. Кратко въведение
  2. Мерки за подобряване на капацитета на системата за закрила на детето за работа с деца и техните родители, които са в конфликт, заложение в Плана за изпълнение на Детските гаранции – Даниела Кичевa, oтдел „Политики за социално включване, децата и семейството”, дирекция „Социално включване”, МТСП
  3. Координиращата роля на ДАЗД във взаимодействието между правния, здравния, социалния и образователния сектор в практическата им работа по случаи с деца, жертви на родителски конфликти – Камелия Николова, Главна дирекция “Контрол по правата на детето”, ДАЗД
  4. Последици върху психичното здраве и детското развитие при родителски конфликти – Антон Петров, ИСДП
  5. Основни предизвикателства във водене на случаи при деца, които са в риск в резултат на родителски конфликти – Дияна Видева, Асоциация „Деметра”
  6. Ролята на фамилната терапия в континуума от подкрепящи семействата услуги – Валентина Димитрова, фамилен терапевт
  7. Мултидисциплинарност и интердисциплинарност – ролята на медиацията в разрешаването на родителски спорове – Юлия Раданова, Институт по медиация и управление на спорове „ИМЕУС”.
  8. Правни стандарти на най-добри интереси на децата на родители в конфликт и практически решения – Георги Еленков, Мрежа за правна помощ, НМД
  9. Дискусия
Translate »