Нашата работа

,

Развитие на приемна грижа за непридружени деца мигранти в Европа (PROFUCE)

Проектът PROFUCE e насочен към подобряване на качеството на грижа за непридружените деца мигранти в държавите от Европейския съюз и адресира актуалните предизвикателства, свързани с нарастващия брой и специалната нужда от подкрепа на тези деца. Фокусът е изцяло върху приемната грижа като неразвит и недостатъчно използван ресурс за подкрепа за непридружените деца мигранти. Проектът е финансиран от Европейска комисия – Брюксел чрез Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (CCE-DG JUST).

Цел

Основната цел е изграждането на капацитет за предоставяне на висококачествена подкрепа за непридружени деца мигранти чрез приемна грижа на регионално и национално ниво в България, Гърция и Италия, както и на международно ниво в рамките на ЕС. Конкретните цели включват:

  • увеличаване на броя на приемните родители, които полагат грижи за непридружени деца мигранти, и на броя на непридружените деца, настанени в приемна грижа в страните партньори по проекта;
  • повишаване на знанията и уменията на професионалистите от социалната сфера и приемните родители да се справят със специфичните нужди на тези деца;
  • адаптиране, интегриране и утвърждаването на модел за предоставяне на алтернативна грижа в семейна среда на непридружени деца мигранти (ALFACA).

Методология

Избраната методологията е базирана изцяло върху опита на холандската организация NIDOS в прилагането на модела на грижа ALFACA и включва поредица от обучения на професионалисти и приемни родители. Осъществяването на различните негови компоненти ще бъде оценявано чрез количествени и качествени методи от изследователи на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца.

Дейности

  • Кампания за набиране на приемни родители за грижа за непридружени деца мигранти.
  • Обучение на обучители, социални работници и приемни родители за прилагане на модела ALFACA.
  • Настаняване на непридружени деца мигранти в приемни семейства и активна подкрепа за приемните родители, които полагат грижи за тях.
  • Оценка на прилагането на модела ALFACA във всяка от страните партньори по проекта с оглед на социалния и културен контекст, както и на въздействието върху децата според спецификите на техните нужди.

Партньори

Водещ партньор по проекта е Istituto degli Innocenti di Firenze (Италия) в партньорство с Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет (България), Национална асоциация по приемна грижа (България), Nidos Foundation (Холандия), and Development (Гърция), Villaggio SOS di Vicenza Onlus (Италия), Община Флоренция (Италия) и Община Катания (Италия).

Период

Октомври 2017 – октомври 2019

Translate »