Нашата работа

, ,

Работа по интегрираната оценка на деца в риск

Състоя се работна конференция по въвеждането на инструмента за интегрирана оценка на деца в риск от отпадане от училище

На 4 и 5 юли 2019 г. в учебния център на МОН Ноу-хау центърът проведе работна конференция на тема „Междуинституционалното взаимодействие в прилагане на инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск, свързан с отпадане от училище“. Целите на конференцията бяха да се представи инструмента, апробиран в практиката на 10 училища и отдели за закрила на детето, да се събере обратната връзка на екипите, апробирали инструмента, както и да се потърси отговор на въпросите, които поставя практиката.

Участваха ръководители и представители на РУО от всички области на страната, както и директори на РДСП и началници на ОЗД от всички областни градове. Проявиха се изключителната активност и интерес на участниците към инструмента и неговото приложение в практиката, най-вече през екипите, ангажирани на училищно ниво с отпадащите от училище деца.

Добра възможност за повишаване на компетенциите и качеството на професионалистите

В работата на конференцията се включи заместник министър Деница Сачева, която заяви интереса и волята на министерството на образованието и науката да се въведе в практиката на училищните екипи интегрирания инструмент за оценка на потребностите на децата в риск. Тя оцени прилагането на инструмента като добра възможност за повишаване на компетенциите и качеството в работата на професионалистите и като възможност да се осъществи мултидисциплинарното взаимодействие между образователната и социалната система в работата по случай с дете в риск от отпадане от училище. Участието и на Мая Василева – зам. изпълнителен директор на АСП беше също да подкрепи и да заяви решението на агенцията да се включи активно в процеса на прилагане на инструмента като добра възможност за обединяване на ресурса между образователната и социалната система в работата с децата в риск.

Конференцията постави акцент върху работата по ранна превенция на рисковете при децата, която да ги отдалечи от системата за закрила – да се работи ефективно и детето да не се превърне в случай на системата за закрила.

Translate »