Нашата работа

, ,

Нов прием в магистърската програма

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ обявява нов прием за Магистърска програма ПСИХО-СОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Ще придобиете широк спектър от съвременни знания и умения.

Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи професионалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Ще изградите компетентност за директна работа с деца в риск или за управление на услуги.

Ако имате опит в работа с деца и семейства в социални услуги, в системата за закрила на детето и в системата на училищното и пред-училищно образование, или сте специалист от други области, мотивиран да усвоите умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск, тази програма е за вас.

Завършилите програмата могат да работят в държавните и общински социални структури и услуги, в неправителствени организации и услуги в общността, в медицински и образователни заведения, служби по сигурността и закрилата на децата.

Програмата е консултирана с международен екип от преподаватели по социална работа.

Международен консултативен съвет има задача по поддържането на заявените от програмата стандарти за работа с деца и семейства в България и гарантиране на това, че обратната връзка от студенти и практици е интегрирана в преподаването.

Видео:
Обръщение по повод откриването на програмата от Бриджет де Леи, директор превенция на сексуалното насилие във фондация „ОУК“

Получавате достъп до професионални стажове и практика.

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск в разнообразни служби под професионална супервизия.

Методи и умения:

  • Прилагате различни теоретични рамки в работа с клиенти с цел по-добро разбиране на отношенията си с тях;
  • Управлявате екипни и организационни процеси; 
  • Изграждате капацитет за менторство, консултиране и интервизия в социалната работа; 
  • Прилагате етичните стандарти на съвременната практика за работа с деца и семейства;
  • Използвате съвременни методи на обучение – интерактивни методи, он-лайн дискусии с преподаватели и студенти от други европейски университети, участие в международни уебинари, използване на он-лайн обучителни ресурси в областта на закрилата на детето и работата с деца в риск. 

Финансиране

Предлагаме възможност за кандидатстване за платен стаж и/или стипендия към неправителствени, общински и държавни организации, партньори на програмата, с цел частично покриване на разходите.

Индивидуализирано и гъвкаво обучение

Времето на курсовете и стажа е съобразено с работните ангажименти. Всеки студент следва свой индивидуален план на обучение и развитие.

Какво споделят студентите от предишен випуск?

Магистърската програма Психосоциални интервенции с деца и семейства” на Нов български университет дава възможност за актуализиране на знанията и синхронизиране на опита с най-съвременните парадигми в областта. Осмисляне на практиката чрез теорията е ценно за процеса на супервизия в социалната работа, а изследователско-аналитичните умения развиват теорията, чрез рефлексия върху практиката. Вярваме, че инвестицията в курса ще подобри организационното развитие на сдружението като доставчик и иноватор на социални услуги за деца и семейства.

Галя Бисет, Изпълнителен директор, СНЦ “Еквилибриум”

„Инвестираме в нашите колеги, защото вярваме че това ще обогати не само тях със познания, техники и методи за работа с децата, но също така ще повиши качеството на социалните услуги, които предлагаме.“

Иван Иванов, Директор, Фондация „Агапедия — България”

„Магистърската програма е чудесен избор за практици, които имат нужда да надградят практичните си знания с най-новите теоретични постановки в социалната работа. Преподават практици – хора, които вярват, че на полето на страданието имат място подготвени и смислени професионалисти, които се ръководят от ясни принципи и стандарти. Програмата развива умението да се учиш докато практикуваш, да изследваш и да мислиш за своята работа през различни ъгли. Ценна е и супервизията – защото колкото и да си натрупал знания и опит, различните гледни точки те развиват като професионалист. Благодаря, че имам възможността да се уча от най-добрите.“

Александър Миланов, Изпълнителен директор, Национална асоциация за приемна грижа

Специалност и професионална квалификация

Специалност: Социална работа с деца и семейства – клиничен профил

Прием: В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

ПОПЪЛНЕТЕ ЕЛЕКТРОННАТА ЗАЯВКА ЗА ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ТУК

За допълнителна информация за програмата и консултиране на кандидат-студенти:

Д-р Галина Маркова – тел: 0882 441 271, galina.markova.khc@gmail.com;

Д-р Антоанета Матеева – тел: 0898 970 582, mateeva.antoaneta@gmail.com;

Радостина Антонова – тел: 0888 770 28, radostina@knowhowcentre.org;

Web: https://nbu.bg/

Нов български университет, департамент „Здравеопазване и социална работа“, ул. „Монтевидео“ 21, София 1618, тел: 02 8110 280, вътр. 2210/2230

Translate »