Нашата работа

, ,

Оценка на закриването на две институции –ДМСГД в с. Широка Лъка и гр. Кюстендил

Целта на проекта е да реализира изследване, което да изучи и документира деинституционализацията в гр. Кюстендил и в с. Широка Лъка от гледна точка на ефекта от закриването на дома върху децата, родителите, заинтересованите лица от общността, политически лидери.

Цел на проекта

Изследването има за цел да сравни двата процеса с цел изучаване на това как неправителствената организация “Надежда и домове за децата – клон България” е извършила закриванията, контекстуализира приложението на модела така, че и двата дома да бъдат закрити успешно.

Методология

Оценката използва качествени и количествени методи. Използват се съществуващи инструменти, и качествени методи за събиране на данни  – интервюта и фокусни групи. Използват се базирани върху силните страни изследователски подходи (PAAR), за да се изучат детайлите на успешни стратегии на ДИ. В същото време интервютата са структурирани по начин, който да  не избягва изучаването и адресирането на загубата, която някои от участниците са преживели или все още преживяват.

По–голямата част от оценката е бъде насочена ретроспективно и изучава минали, събития отнасящи се до действия, случили се в процеса на взимане на решения относно закриването на домовете, подготовка на деца и родители, интервенции, закриване на домовете.

Втората ос на изследването се отнася до настоящето. Тя изучава какво е състоянието на деца и родители в момента, какъв е ефектът на ДИ върху тяхното благополучие. Изучава се и мнението на  заинтересованите лица за състоянието на услугите, за развитието на общността (без наличие на институция) в настоящия момент.

Трета ос изучава идеите и плановете за това по какъв начин ДИ влияе на развитието на общността през периода на изследването и след него.

В резюме, изследването  има възможност да направи „снимка” на минали процеси,  да проследи процеса от момента на началото на ДИ, както и процеса, стартирал с началото на изследването, както и ефекта на неговото евентуално продължение.

Дейности

  • Анализ на контекста – изучаване на целите на политиката, целите на организацията и анализ на контекста. Анализът на тези три области ще адресира  комплексните взаимодействия между трите нива на участие в ДИ.
  • Идентифициране на всички заинтересовани лица, потенциални участници в оценката –  картиране интервенциите на заинтересованите лица и отношението им към целите на ДИ и на проекта, както и нивото, до което заинтересованите лица 1) подкрепят, 2) имат интерес 3) имат влияние върху ДИ.
  • Организиране на фокусни групи, които да валидизират резултатите
  • Анализ на  данните по отношение на подкрепа на ДИ, инвестиран интерес, влияние.
  • Привличане на съмишленици заинтересовани лица в изследователския процес за изследване на позитивните практики – изучаване ролята на съ-изследователи за изследване на успехите и добрите практики. Данните са истории и писмен материал.
  • Анализ на успешни интервенции.
  • Анализ на съпротиви  (явни, скрити, несъзнавани)

Партньори

Като участници са поканени личности и представители на организации, които имат поглед и участие върху различни процеси и участници в  деинституционализацията – деца, родители, заинтересовани лица от общността, политически лидери.

Период на изпълнение

2013 – 2014 г.

Translate »