Нашата работа

„Надежда и домове за децата -клон България“ представи доклад за извършени ре-оценки на деца от ДМСГД

На 23 март 2023г. се състоя конференция на „Надежда и домове за децата – клон България“ (НДД) озаглавена „Единадесет години в подкрепа на децата и семействата“. Конференцията направи преглед на постиженията на организацията и представи модели на съвместната работа с всички заинтересовани страни. Бяха дискутирани важни теми, включително и с представители на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, по въпросите на приемната грижа, алтернативи за самостоятелен живот и устойчивото взаимодействие с бизнеса.

По време на конференцията бяха представени и резултати от ре-оценките на децата в оставащите четири дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в градовете Кърджали, Плевен, Варна и Стара Загора във връзка с проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, изпълняван от Агенция за социално подпомагане (АСП). Екипите на НДД, съвместно с екипите по проекта на АСП, са извършили оценки на общо 197 деца.

Представените важни констатации са следните:

Висок е броят на децата, оценени за приемни семейства – 61 деца. 

С изключение на пет деца, които са в добро общо състояние и могат да бъдат настанени веднага в приемни семейства, останалите са с различни по вид и степен увреждания. Те по мнение на екипа обаче могат да бъдат отглеждани в приемни семейства профилирани за деца с увреждания. Същевременно има недостиг на приемни семейства, одобрени за тази цел. Затова по-големият брой деца могат временно да бъдат настанени в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) с цел по-добър достъп до тях от страна на екипите на НДД и на доставчиците на социални услуги в страната, така че децата да бъдат подготвени по възможно най-добрия начин за настаняване в приемна грижа. Паралелно с това приемните семейства следва да бъдат подготвени и подкрепени за грижите на тези деца.

Съществува проблем с настаняванията в ЦНСТДМУ.

Когато даден Отдел „Закрила на детето“ (О„ЗД“) изпрати запитване в цялата страна, търсейки свободни места в центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, получава отрицателен отговор, т.е. че сводни места няма. Това се случва по следните причини: 

  • Местата се „пазят“ за деца от територията на съответния О„ЗД“; 
  • Няма достатъчно мотивация за работа със случаи на деца с увреждания, които се приемат за сложни и трудни. 

Много от приемните семейства са склонни да приемат дете с увреждане.

Има достатъчно информация, че много от приемните семейства биха били склонни да приемат дете с увреждане. За целта е необходимо да се премине към смяна на профила им и планиране на съответното обучение. Много често обаче тези приемни семейства срещат съпротива от страна на О„ЗД“. От друга страна областните екипи по приемна грижа споделят, че не са подготвени за извършването на такива специализирани обучения за грижи за дете с увреждания.

Необходими са следните действия с цел гарантирането на най-добрия интерес на децата:

  1. Съдействие от страна на АСП за настаняването на деца с увреждания в свободните места в ЦНСТДМУ в страната.
  2. Съдействие по линия на „Приеми ме 2015“ за:
  • Промяна на профилите на съществуващи приемни семейства, желаещи да се грижат за деца с увреждания; 
  • Набиране приоритетно на приемни семейства с профил за отглеждане на деца с увреждания.
  1. Съдействие от Министерство на здравеопазването за осъществяване на цялостния процес по извеждане на децата от ДМСГД, съгласно оценката на потребностите им и ускоряване на процеса по изграждането, оборудването, подбора и обучението на персонал за стартирането на планираните центрове за постоянна медицинска грижа в страната. 
  2. Налагане на мораториум на настаняванията в ДМСГД Кърджали, за да може да бъде закрито съгласно плана на НДД до 2023 г.
Translate »