Новини

Как социалните услуги да станат по-отзивчиви към приноса на гражданите обсъдихме с професионалисти в Букурещ

Международната конференция The International Research, Policy and Practice събра в периода 22-23 април 2024 г. над 100 представители на университети, международни професионални организации, министерства и услуги от Европа, Азия, Африка и Австралия. Организирана е в рамките на проект RESPONSIVE, който цели да подобри отзивчивостта на социалните услуги в Европа към приноса на гражданите в тяхното многообразие.

Стремеж за увеличаване на въздействието на гласа на гражданите

Екипът на проекта се стреми да увеличи въздействието на гласа на гражданите върху подходите, организацията и предоставянето на три вида социални услуги: за увреждания и психично здраве, за закрила на децата и услуги за младежи в риск.  Същевременно той признава, че гражданите често са изправени пред високи нива на сложност, когато са ангажирани в дейности на множество услуги. Консорциумът на проекта обединява представители на 11 европейски държави, включени чрез университети, социални услуги и Международната федерация на социалните работници. 

Основни теми и въпроси от дискусиите

Главните въпроси, на които участниците търсеха отговори чрез представяния на своята работа в практиката и академичните изследвания, и чрез пленарни дискусии, бяха насочени към това може ли и как:

  • услугите за деца и възрастни да станат по-отзивчиви към потребностите на клиентите и да имат реално въздействие върху техния живот;
  • Европа да отговори на засилващия се общ проблем за намаляващия брой специалисти в професии, свързани с грижа, като социални работници и медицински сестри;
  • хората, които ползват социални услуги, да стават активна партнираща страна в създаването и развитието на същите тези услуги;
  • европейските документи да отразяват детското участие;
  • изкуството да се използва за съ-създаване на общности за взаимна подкрепа с цел преодоляване на травми от преживяно насилие, свързано с военни конфликти, медицински и климатични кризи, дискриминация, бедност;
  • различни научни методи да се използват за изследване на участието и активизма, на промяната на услугите към отзивчивост и за измерване на въздействието им върху живота на хората, които ги ползват;
  • демократичните ценности да се свързват с качеството на социалните услуги.

Представиха се добри практики на активизъм на представители от уязвими групи

Някои от резултатите от изследвания, проведени включително и в рамките на проекта домакин, показват, че партиципативните методи рядко се използват, темата за детското участие не е включена в над две-трети от официалните документи на ЕК и на услугите в Европа, а социалните услуги много рядко включват клиентите като активни партньори в изграждането на дизайна и еволюцията на предлаганите дейности. В тази връзка се търсеха и представяха добри практики на активизъм на представители от уязвими групи, на съ-произвеждане и на съвместно създаване на услуги и знание между специалисти, експерти от опит и хора с множество уязвимости. 

Изследванията на НХЦ предизвикаха значителен интерес и дискусии относно детския активизъм

Като пример за подобна добра практика бяха представени и две изследвания, проведени от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и финансирани от Фонд „Мечтата на Таня“, а именно Национално картографиране на родителския и Национално картографиране на детския и младежки активизъм в България , проведени в периода 2021 – 2022 година. Изследванията предизвикаха интерес и дискусии. Участниците в панела, независимо дали бяха представители на страни от Западна или Източна Европа или Азия, разпознаха сходни предизвикателства и липса на данни относно детския и родителския активизъм. Теми, които се оказаха общи за всички участници, беше как да се търсят и създадат модели за подкрепа на детския активизъм при деца между 10 и 14 години, и също така как да бъде преодоляно епистемното неравенство при работата с деца и възрастни с увреждания и множество уязвимости. 

И не на последно място конференцията бързо се превърна в пространство за споделяне между съмишленици. За част от присъстващите учени това беше аудитория, пред която могат без страх за работата и живота си да споделят наблюдавани злоупотреби с живота и здравето на хората в техните собствени страни и да търсят международна подкрепа, за да може техният глас да бъде чут в техните страни и да бъдат спасени стотици човешки животи. 

Презентациите могат да бъдат свалени тук и тук.

Translate »