Нашата работа

Междусекторно сътрудничество в контекста на Европейската гаранция за детето (част 2)

Онлайн семинар: вторник 20.06.2023 г.; 14:00-16:00ч. Място: НБУ в центъра (местата са ограничени); Краен срок за регистрация – 14:00 ч на 19.06.2023г. 

Съветът на Европейския съюз прие Препоръки за създаване на Европейска гаранция за детето на 14 юни 2021 г., а с решение на Министерски съвет през ноември 2022 г. беше приет Национален план на България за действие в изпълнение на тези препоръки. Основна цел на тази нова политика е да осигури равен безплатен достъп до ключови услуги в общността на уязвими и нуждаещи се от специфична подкрепа деца. С оглед на постигането на тази цел, в плана са посочени приоритети, насочени към взаимосвързаност на мерките, осигуряване на комплексна грижа и закрила на децата и подобряване на междусекторната координация на всички нива. 

През 2022-23г. Европейската гаранция за детето (ЕГД) беше пилотирана съвместно от Европейската комисия и УНИЦЕФ в България. Ноу-хау център беше ангажиран в обучение и супервизия на екипи в О„ЗД“ в прилагането на политиките на ЕГД за три групи деца с комплексни потребности и техните родители –  деца с увреждания и проблеми в развитието, деца от маргинализирани ромски общности и деца от семейства в несигурна ситуация.

Прилагането на ЕГД изисква междусекторно сътрудничество на местно ниво. Затова Ноу-хау център започна партньорската Инициатива „Всяко дете- пълноценен член на общността“, която повишава  капацитета на социалния, здравния и образователен сектори за системно мислене, координираност, ефективна комуникация и управление на работата по случаи на деца и семейства в гр. Велико Търново. Работата ни на двете нива – регионално и общинско, достигна до ключови изводи за бариерите в приложението на ЕГД, които ще представим и дискутираме с представители на НПО, държавни институции, общини и академична общност. Целта ни е да проведем професионален разговор с участници от всички сектори, работещи с деца и семейства, в който да получим нови знания и предложения за това как да създадем условия за ефективна междусекторна работа. Поканата се отнася до всички работещи с деца с комплексни потребности.

 

Семинар 2: Чий е трудният случай – на социалните или на училището?

Предварителна програма

14:00 Инициативата „Всяко дете – пълноценен член на общността“ – въведение – д-р Галина Маркова, НХЦ

14:15 Малкото дете в конфликта между големите институции

  • Пътят на изключването – д-р Радостина Антонова, Евгения Тонева, НХЦ
  • Как двете системи – образователната и социалната (а и други) създават проблеми поради това, че са в конфликт – Иван Пейчев, „Асоциация Пелаго“
  • Практики преодоляващи изключването – Анет Маринова, училищен психолог

15:10 Дискусия

За да се включите в семинара е необходимо да попълните регистрационен формуляр тук: https://forms.gle/WWFrae94fhCYQBSWA

Продължаваме със серията от дискусии и събития, на които ще продължим обсъждането на проблемите пред координирането на различните сектори:

3. Най-трудното в трудния случай: родителят. Възможно ли е неговото участие в междусекторен екип?  

4. Как да преодолеем недоверието между секторите – регламенти и супервизия? 

5. Неразбран специалист – неразбрано дете: междусекторното обучение в метода АМБИТ.


Запис от Семинар 1: Трудният случай и неговите (не)оценени потребности можете да гледате тук: https://knowhowcentre.nbu.bg/koi-sa-barierite-perd-mezhdusektornoto-satrudnichestvo/

Translate »