Нашата работа

, , ,

Две методологии от практиката в 25 резидентни услуги

„Да изпълним /не/възможните мечти“, финансиран по JUST/2017/ACTION GRANTS, създаде нови методологии за работа с деца, напускащи резидентна грижа

Като част от НБУ, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца поставя като една от водещите цели в своята работа да развива професионализма в помагащите професии, да прави връзката между академичното знание и практиката и да ги развива. Такива са и целите на проект „Да изпълним не/възможните мечти“: 

  • Да се изгради капацитет и умения у професионалистите за работа  с деца, лишени от родителски грижи и деца мигранти, които да помогнат на младия човек да направи своя „Личен проект за живота след напускане на държавната грижа“ 
  • Да бъде създаден модел на подкрепяща мрежа за деца и младежи, напускащи институциите в трите важни за младия човек сфери- образование, заетост и подкрепящи социални услуги. 

Целим промяна на качеството в работата на услугите

Основен инструмент за промяна на качеството в работата на услугите са методологиите, които екипът ни създаде: Методология за обучение на специалисти за подпомагане на младежите в процеса на създаване на Личен проект за живота след напускане на държавната грижа и Методология за обучение на специалисти за прилагане на методи за справяне с враждебна или рискова среда за младежите, напускащи държавната грижа.

Първата методология дава познания, свързани с изграждане на идентичност; придобиване на самостоятелност и необходима подкрепа в периода на преход към възрастност; познания, свързани с това какво представлява личния проект и как да го постигнем с децата и младежите. Помага за трениране на умения и прилагане на подход, основан на силните страни и подход на личностно центрирано планиране.

Втората методология е организирана около четири  въпроса, по които децата мислят, докато създават своите лични проекти за живота: Кои са видовете среди; кои са рисковете, които тези среди крият и какви са стратегиите за справяне с тях; кои са възможностите на тези среди и как да ги използвам? Какви са възможностите и рисковете в мен при реализирането на моя проект?

В 25 резидентни услуги за деца постигаме добри резултати

Методологиите са приложени в практиката на 25 резидентни услуги за деца и показват добри резултати, които са свързани от една страна с подобряване на уменията за работа и общуване на специалистите и от друга страна с получаване на повече знания, социални умения и промяна на нагласите у младежите за планиране на живота след напускане на държавната грижа.

Предлагаме на вниманието на професионалистите разработените от екипа ни методологии и ще се радваме да получим обратна връзка и дискусия, свързана с тяхното прилагане в практиката на резидентните услуги.

Methodology 1 ENGMethodology 2 ENGMethodology 1 BGMethodology 2 BG

Към публикациите в сайта на „Мрежа за закрила на детето“:


pastedGraphic.png

Проект „Да изпълним невъзможните мечти“ финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект „Да изпълним невъзможните мечти“. Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която документът съдържа.


Translate »