Нашата работа

,

Обучихме 120 специалисти по „Сбъдване на (не)възможните мечти“

Приключи обучението на местни специалисти по проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“

В периода ноември-декемри 2018 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ обучи над 120 специалисти от ЦНСТ, ДДЛРГ, ЦОП и други подкрепящи инситуции и услуги в София, Драгоман, Дупница, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора по проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“.

Приключилото обучение по второ направление на проекта си постави за цел повишаването на капацитета на професионалистите, работещи за и с деца в областта на закрилата на детето и по специално изграждането на умения за подкрепа в създаването на личен проект за живота на всяко дете, на възраст 14-18г., на което му предстои да напусне резидентна грижа.

Изграждане на подкрепяща и насочваща роля на специалистите

От тук нататък са планирани супервизии за екипите, процес, който ще доразвива и надгражда уменията и професионалната подготовка на човешките ресурси в тези райони. Ключово важно ще е осъзнаването на ролята на социалния работник, която следва да бъде подкрепяща и насочваща децата, а не взимаща решения вместо тях.

„Предложеният начин на работа е проактивен и иновативен и се съчетава с дейностите и нагласите на екипите, работещи с младежи.“
Радостина Антонова, програмен координатор и обучител

Дълготрайна инвестиция в човешки ресурси

Участващите в обученията бяха единодушни, че една от предпоставките за успеха на проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“ е фактът, че се инвестира ресурс в развитието на умения на местни специалисти които работят директно в услугите. Дългосрочната работа с децата е важен елемент за устойчивата промяна в техните нагласи преди да напуснат резидентната грижа.

Споделен опит

Освен това новообучените специалисти, осигуряващи държавна грижа за деца, лишени от родителски грижи и на деца мигранти споделиха, че имат нужда да се събират заедно за да споделят опит, и че този проект е направил точно това. Усещането за споделени трудности и общи професионални предизвикателства са им подействали укрепващо и окуражаващо.

Общи професионални предизвикателства в социалната сфера

Според специалистите трудностите, с които най-вече се сблъскват са липсата на инициативност от страна на ръководните органи, както и неработещите механизми в самите екипи — липсата на екипна кохезия и подкрепа за екипа. От друга страна често налице е липса на ангажираност и бързо изчерпващ се интерес на служителите в услугите поради ниското заплащане, както и голямо текучество на кадри в социалната сфера.


pastedGraphic.png

Проект „Да изпълним невъзможните мечти“ финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект „Да изпълним невъзможните мечти“. Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която документът съдържа.

Translate »